4

BELEIDSVISIE 2014-2019 Lokale economie Beringen wordt een winkelstad In het kader van de prioritaire beleidsdoelstelling stadsontwikkeling willen we Beringen uitbouwen tot een aantrekkelijke stad, ook om er te winkelen. Belangrijke troeven om dit te realiseren zijn twee binnenstedelijke winkel- en woonprojecten gelegen in het kernwinkelgebied van Beringen, samen met de herinrichting van de Markt en de komst van een retailpark op de site be-Mine. De uitdaging zal erin bestaan om deze commerciële ontwikkelingen in samenspel en versterkend t.o.v. elkaar uit te bouwen om aldus van Beringen één winkelstad te maken. Dit vraagt om samenwerking en goed centrummanagement. Hiervoor zal een nieuwe structuur (vzw) in het leven worden geroepen waarin zowel de stad, de handelaars als het retailpark be-Mine volwaardig (financieel) zullen participeren. Vanuit deze structuur wordt een centrummanager aangesteld, zijnde een deskundig en dynamisch persoon met kennis en ervaring op vlak van retail. Samen met de handelaars en de horeca zal de centrummanager acties opzetten om van Beringen een aantrekkelijke winkelstad te maken en dit op basis van een strategisch marketingplan. Het stadsbestuur zal dit beleidsmatig ondersteunen door het afbakenen van winkelgebieden om verdere versnippering van de handelsvestigingen tegen te gaan, via acties ter voorkoming van leegstand en de oprichting van een handelspandenfonds. Beringen industrieel en logistiek laten doorgroeien Een belangrijk deel van het investeringsbudget zal in 2014 gaan naar de ontwikkeling en inrichting van het regionaal bedrijventerrein Ravenshout Noord. Deze investering is een sleutel op onze economische toekomst en groei. Ravenshout Noord is een strategisch gelegen terrein dat zeker potentieel heeft voor het aantrekken van sterke industriële en logistieke bedrijven. Deze investering zal in de daaropvolgende jaren zeker worden terugverdiend, zowel direct-financieel (verkoop van gronden en via fiscaliteit) als indirect-economisch (nieuwe tewerkstelling, economische spin-offs o.a. op vlak van toelevering …). Een belangrijk accent bij de inrichting en het beheer van bedrijventerreinen is het aspect duurzaamheid. Initiatieven worden voorzien als het plaatsen van windturbines, thematische adviezen en energiescans voor en door bedrijven, de mogelijke aanleg van een warmtenet en duurzaam bedrijventerreinmanagement. Aandacht voor de lokale arbeidsmarkt In deze economisch moeilijke tijden dienen wij als lokaal bestuur zeker aandacht te geven aan de lokale arbeidsmarkt en in bijzonder aan een beleid naar de zgn. risicogroepen op de arbeidsmarkt. Als stadsbestuur blijven wij inspelen op het decreet lokale diensteneconomie en behouden wij de werking van twee onderhoudsploegen voor groen- en buurtbeheer i.s.m. De Winning. Deze worden ingezet in het kader van de beleidsdoelstelling ‘werken aan een propere stad’. Een nieuw beleidsaccent op vlak van sociale economie is dat wij intergemeentelijk gaan samenwerken met Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Door de krachten te bundelen kunnen wij gezamenlijk sterkere acties en projecten opzetten. Hiervoor worden jaarlijks Vlaamse subsidies bekomen. Deze zal de stad Beringen inbrengen in een tewerkstellingsfonds (voorzien in het meerjaren budget). Via dit tewerkstellingsfonds zullen projectmatig en doelgericht opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven worden ondersteund welke specifiek tot doel hebben om werkzoekenden in Beringen aan een job te helpen. december 2013

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication