9

BELEIDSVISIE 2014-2019 Personeel Het bestuur heeft in 2013 reeds de beslissing genomen om de personeelsuitgaven op clusterniveau te brengen. Deze oefening resulteert in een te besparen personeelskost van 3 miljoen euro. De uitdeining van de dienstverlening met de daaraan gekoppelde personeelsinzet had er immers toe geleid dat de personeelsuitgaven (net zoals de overdrachtsuitgaven) voor de stad Beringen substantieel waren en een pijnpunt vormden binnen de exploitatie-uitgaven. Dit vormde één van de belangrijke oorzaken van het onevenwichtig exploitatiebudget. Het bestuur heeft samen met het managementteam deze opdracht aangegrepen als een opportuniteit voor het rechtzetten van historische anomalieën, het verduidelijken van het proceseigenaarschap voor een aantal domeinen of processen (cfr. startnota MNT) en het wegwerken pijnpunten in de organisatie en om een nieuwe organisatiestructuur op poten te zetten waarmee we de uitdagingen in de toekomst kunnen aangaan. Er werd derhalve ook uitdrukkelijk geopteerd om ook de bouwstenen voor de toekomst te leggen en niet alleen te snijden in de organisatie. De stad en het OCMW hebben nu beiden een minimum normkader dat nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening en zij zullen beiden als gelijkwaardige partners vertrekken in het integratietraject. Het is belangrijk om te onderstrepen dat dit integratietraject niet gaat om een nieuw intern herstelplan voor stad en OCMW en dat het geen nieuwe besparingsronde met naakte ontslagen zal zijn. Het vervolg zal de uitbouw zijn van de personeelsdienst tot een P&O-dienst die een meer strategische en dienstverlenende rol gaat opnemen. De eerste stappen naar een personeelsbeleid werden in het verleden reeds gezet door het invoeren van competenties en resultaatsgebieden. De nadruk zal liggen op alle HR aspecten inzake werving en selectie, verloningsbeleid, loopbaanontwikkeling en vorming, aanwezigheidsbeleid, evaluatiesysteem en de uitstroom van gemeentepersoneel. Streefdoel is de klemtoon te verleggen van personeelsbeheer naar personeelsbeleid met een implementatie van het personeelsbeleid zowel op horizontaal als op vertikaal vlak in de organisatie. In de toekomst zal ook gewerkt worden aan een innovatief waarderings- en beloningsbeleid en dit niet enkel financieel. Menselijk kapitaal is immers van groot belang voor de werking van de organisatie. Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor het welzijn van al onze werknemers. Dit zal ook een groot aandachtspunt zijn bij de integratie van de stads- en OCMW-diensten. Patrick Witters Schepen van financiën, cultuur en personeel december 2013

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication