10

BELEIDSVISIE 2014-2019 Zorg dragen voor de gebouweninfrastructuur van de stedelijke diensten De stad Beringen beschikt over een uitgebreid en sterk verouderd gebouwenpatrimonium. Het beleid rond gebouwen situeert zich bijgevolg rond drie actieplannen: 1. Verbeteren van de veiligheid 2. Moderniseren op vlak van energie-efficiëntie, afkoppeling en (totaal-)renovatie 3. Afbouw en rationalisatie van het patrimonium. Terwijl de focus vroeger voornamelijk op de functionele invulling lag, is er meer inzet nodig ter verbetering van de bouwfysische toestand. Dit begint met een grondige inventarisatie en analyse van het patrimonium. Omdat het onmogelijk is om alle tekorten en onvolkomenheden onmiddellijk aan te pakken, is het nodig dat er doordacht en gefaseerd te werk wordt gegaan. Hierbij wordt een duidelijk prioriteitenprincipe gehanteerd: 1. Veiligheid in de brede zin van het woord: brandveiligheid, elektrische installaties, stabiliteit, maar ook ergonomie en toegankelijkheid. 2. Onderhoud: planmatig aanpak van diverse onderhoudswerken, waar nodig met externe deskundigheid. 3. Verbouwing: functionele invulling, voornamelijk dienstgerelateerd. Deze werken dienen te allen tijde ondergeschikt aan, en in coördinatie met de andere prioriteiten. Het aspect energiezuiniger (ver)bouwen behoeft geen aparte prioriteit, maar zal eerder als rode draad doorheen elk project van belang zijn. Met betrekking tot de integratie van de stad Beringen en het OCMW zal ook op infrastructureel vlak de nodige inspanningen geleverd worden. Een groot deel van het investeringsbudget gaat naar: - Het administratief centrum als ‘Huis van de Burger’: energiezuinige maatregelen, gecombineerd met interne verbouwingswerken in functie van een betere klantgerichte dienstverlening. - Het cultuurcentrum Casino als ‘Huis van de Vrije Tijd’: (broodnodige) renovatiewerken, gecombineerd met interne verbouwingswerken in functie van bijkomende huisvesting diensten en meer functioneel inkomgedeelte. Een ander significant dossier is: - Renovatie stadhuis Beringen centrum: renovatiewerken, gecombineerd met interne verbouwingswerken in functie van de herlokalisatie van de raadszaal naar het gelijkvloers. Dit alles in relatie met de geplande herinrichting van het aansluitend openbaar domein, en uiteraard de herbestemming van de naburige scholensites. Werken aan een propere stad Werken aan een propere stad is één van de belangrijke beleidsaccenten van deze bestuursploeg. Gezien de omvang van ons openbaar domein, nl. een openbaar wegennet van ca. 540 kilometer en ca 120 hectare openbare pleinen en parkgebieden, is dit een bijzondere omvangrijke opdracht. ‘Werken aan een propere stad’ kan dan ook – gezien de omvang van het openbaar domein – geen taak zijn die alleen één stadsdienst of alleen aan het lokale bestuur toekomt. Het is een collectieve verantwoordelijkheid waar een integrale en gecoördineerde wijze van aanpak voorop moet staan. Integraal betekent samen en gecoördineerd werken aan een propere stad door de stadsdiensten, de bevolking, verenigingen en bedrijven. Maar integraal betekent ook aandacht voor afvalpreventie, afval verwerken, recycleren, hergebruiken, strikt toezicht en handhaving. december 2013

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication