12

BELEIDSVISIE 2014-2019 Zorg dragen voor het wegennet en uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid Het voornaamste accent valt zonder twijfel binnen het actieplan planmatig onderhoud van het wegennet, fietspadennetwerk en voetpaden. De stad Beringen beschikt immers over een zeer uitgebreid wegennet, ook op nationaal niveau, wat noopt tot een planmatige aanpak van onderhoudswerken. In het huidige meerjarenplan is een onderhoudsbudget opgenomen zonder voorgaande. Het moet de mogelijkheid bieden om een onderhoudsprogramma op te stellen dat systematisch, en doelmatig de beschikbare middelen op een efficiënte manier besteedt. Verder blijft de stad Beringen investeren in de aanleg van gescheiden riolering, gecombineerd met de vernieuwing en herinrichting van de wegenis en het aangrenzend openbaar domein. Onder de brede noemer van stadsontwikkeling zijn uiteraard ook een aantal markante wegenisprojecten te vermelden. De herinrichting van Beringen centrum ‘de markt’: de broodnodige vernieuwing (‘genezing’)) van deze ‘kankervlek’ staat op de agenda. Dit project zal als spil tussen alle aangrenzende projecten ter herbestemming van de scholensites, en de bouw van de scholencampus, de spreekwoordelijke kers op de taart betekenen. De markt dient herschapen tot hét beeld van Beringen, een stad om fier op te zijn. Op kortere termijn wordt alvast de centrumlus Paalsesteenweg verlegd over het terrein van de oude Stepschool. Dit biedt ruimte om het centrum attractiever en leesbaarder te maken. Het aspect mobiliteit en veiligheid is in elk van voorgenoemde een rode draad. Met onder andere het nieuwe stationsplein, de beleidsprioriteiten rond duurzaamheid, investeringen in fietspaden, en inspelend op de maatschappelijke tendensen, dient er permanent gestreefd naar betere en duurzamere mobiliteit, in al zijn vormen. Een mobiel Beringen De stad Beringen wenst een duurzaam mobiliteitsbeleid uit te bouwen waarbij bereikbaarheid (multimodaal), verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid centraal staan. Het stadsbestuur wil de stad Beringen verder laten ontwikkelen als een verkeersleefbare en verkeersveilige maar toch bereikbare stad. Essentieel in het mobiliteitsbeleid zijn inspraak en overleg, zowel op ambtelijk niveau (met andere diensten en overheden) als met de bewoners. - Zorg dragen voor het wegennet en uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid met een planmatig onderhoud van het wegennet, fietspadennetwerk en voetpaden optimaliseren - Verzekeren van kwalitatieve en verkeersveilige infrastructuur voor de zachte weggebruiker - Het kleinstedelijk gebied goed ontsluiten met verkeersleefbaarheid- en veiligheid als centraal gegeven Een bereikbaar Beringen Een aantal belangrijke verkeersassen doorkruisen Beringen en leggen een ernstige hypotheek op de verdere stedelijke ontwikkeling, op de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in onze woonkernen. Aan de Vlaamse Overheid zal dan ook met aandrang worden gevraagd om initiatief te nemen m.b.t. het doortrekken van de N73 en herinrichtingswerken aan N29 en N72. De nieuwe bewindsploeg is zich ervan bewust dat een periodieke toetsing en eventuele actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan noodzakelijk is. december 2013

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication