13

BELEIDSVISIE 2014-2019 De verdere stapsgewijze ontwikkeling van be-Mine en het stadcentrum van Beringen zullen het stadbestuur nopen tot een verhoogde zorg en aandacht voor een goed parkeer- en verkeersafwikkelingsbeleid. De nieuwe beleidsploeg zal werk maken van een goede ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Beringen in functie van de verdere stedelijke en economische ontwikkeling en rekening houdende met de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in de woonkernen. Beringen moet vooruit, en mag zeker niet stilstaan. Dankzij een goed en duurzaam mobiliteitsbeleid moeten zowel de bewoners als de bezoekers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen in de stad, te voet of met een vervoersmiddel. De rol van de auto in de stad mag evenwel niet overheersend zijn. De heraanleg van de markt van Beringen met inbegrip van een herevaluatie van het circulatie- en parkeerplan moet Beringen tot een modern stadscentrum laten evolueren. Dat zorgt voor een betere verkeersveiligheid voor de bewoners en de kooplustigen. Het openbaar vervoersnet moet er voor zorgen dat mensen makkelijk de dorpskernen kunnen bereiken. Met alle betrokken partners moeten we nu kijken om bus- en treinverbindingen beter af te stemmen op stedelijke en regionale ontwikkelingen en op de behoeften van de gebruikers, zeker in functie van de ontwikkeling van be-Mine en het centrum van Beringen. Het nieuwe treinstation kan een gunstige invloed hebben op de mobiliteit. De onmiddellijke aanwezigheid van het kanaal naast het centrum van Beringen kan dat ook hebben. De concrete mogelijkheden hieromtrent dienen nader onderzocht te worden en mee opgenomen te worden in een globaal mobiliteitsplan. In het kader van de ontwikkeling van be-Mine en het stadcentrum van Beringen kan een shoppingbus die een snelle verbinding tussen het centrum en de stadsrand verzekert, een oplossing voor een betere mobiliteit aanreiken. Bij de aanleg van wegen- en wegeniswerken dient proactief te worden overlegd met de bewoners, handelaars en alle betrokken actoren. De samenwerking met de handelaarsorganisaties via een bereikbaarheidsadviseur kan daarbij opportuun zijn wanneer de inrichting van de markt van Beringen wordt aangepakt. De invoering van een veralgemeende tonnagebeperking op bepaalde wegen is een belangrijke doelstelling. Een verkeersveilig Beringen De nieuwe beleidsploeg maakt van verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Hierbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de verkeersveiligheid op de gewestwegen (wegwerken van de gevaarlijke kruispunten en wegvakken); de aanleg van verkeersveilige fietspaden maar ook de verkeersveiligheid op de lokale wegen waarbij de lokale snelheidsregimes nog meer gecontroleerd worden op de naleving ervan. Om de verkeersveiligheid plaatselijk te verbeteren zullen daar waar nodig in bepaalde situaties (kleine) infrastructurele verkeersmaatregelen een oplossing kunnen bieden. Dit gebeurt steeds na grondig overleg, voorstudie en eventueel een proefopstelling. Er dient gewaakt over een globale benadering in visie en aanpak. Ook de verkeersveiligheid rond de scholen zal permanente aandacht krijgen. Preventie kan door inzet van politie ter plaatse en de stimulering van oudercomités om veilige voersteken en te waarborgen. Aandachtspunt is ook de veiligheid van de zwakke weggebruiker d.m.v. de aanleg van o.a. veilige voetgangersoversteken en de aanleg van fietspaden (missing links). Er dient een permanent onderhoud van alle fietspaden, zowel de functionele als de toeristische fietspaden, plaats te vinden. december 2013

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication