18

BELEIDSVISIE 2014-2019 Wat buurtgerichte input betreft is er de samenwerking met het Regionaal Instituut Maatschappelijk Opbouwwerk RIMO voor de periode 2014-2019. Jaarlijks wordt een actieplan opgemaakt, hetgeen vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Dit zorgt voor een directe wisselwerking tussen beleidsniveau, veldwerkers en burgers. De buurtwerking spitst zich niet langer toe op enkel specifieke wijken. Een stadsbrede aanpak wordt naar voren geschoven. De dienst gemeenschapswachten wordt gecontinueerd en zal tijdens deze legislatuur uitgebreid worden met 1 kracht. Dit laatste is gekoppeld aan de ontwikkeling rond be-Mine. Het stedelijk jeugdwelzijnswerk heeft als opdracht in te zetten op kinderen, tieners en jongeren van kansengroepen. Het ‘taalaspect’ vormt tijdens werkingen en activiteiten eveneens een belangrijk onderdeel, naast het ontspannende luik. Het centrum voor jeugd en welzijn Regina Mundi zal verder uitgebouwd worden met het inbedden van relevante partners. Met de vzw Inzet worden de eerste stappen hiertoe gezet. Ook moet Regina Mundi de locatie worden waar lokale verenigingen terecht kunnen. Het intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten (integratie, FLOB, maatschappelijke kwetsbare jongeren) zit voor een groot stuk verweven in bovenstaande eigen lokale prioriteiten. Ontwikkelingssamenwerking is dit minder, desalniettemin wil de stad Beringen met bovenlokale middelen ook hier de nodige aandacht aan geven. Het zou zonde zijn op datgene wat de laatste jaren uitgebouwd werd op lokaal vlak – wereldfilmfestival MOOOVE, fairtrade-gemeente, 4de pijlerwerkingen, … - niet te bestendigen waar mogelijk. Tenslotte – en dit vanuit een samenleving- en welzijnsinvalshoek – is het voornaam mee te delen dat de stad haar samenwerkingsovereenkomsten met CAD- Limburg en CKG Molenhof gecontinueerd heeft. - CKG Molenhof: staat in voor kortstondige opvang van kinderen en jongeren of kind en één ouder naar aanleiding van een crisissituatie binnen het gezin. - CAD Limburg: uitvoeren van ambulante drughulpverlening aan verslaafden en direct betrokkenen met dubbel doel. o Professionele zorg- en hulpverlening aan verslaafde en familie. o preventie van maatschappelijke overlast. Individueel welzijnswerk Het beleid van de stad Beringen en het OCMW wensen aan de bevolking een kwaliteitsvolle toegankelijke sociale dienstverlening aan te bieden, samen en in overleg met externe partners, met bijzondere aandacht voor kansarme en etnisch-culturele minderheden. De uitwerking van een volwaardig lokaal sociaal beleid en van een toegankelijk kwalitatieve en efficiënte dienstverlening op maat van elke Beringenaar kan slechts gerealiseerd worden in een samensmelting, integratie tussen de dienst individueel welzijnswerk en het OCMW tot één sociale dienst. De diensten van het OCMW en individueel welzijnswerk worden gecentraliseerd in het administratief centrum dat wordt omgevormd tot ‘Huis van de Burger’. Binnen de sociale dienst zullen ook private sociale en hulpverlenende instanties – via vaste spreekuren – een plaats krijgen. Op deze wijze kan de hulpvrager op een vlotte manier toegang krijgen tot de hulpverlening. Er zal een actief beleid gevoerd worden om de toegankelijkheid van de deelname aan het publieke leven van kansarmen en etnisch-culturele minderheden te vergroten en te stimuleren. Er is reeds een stuurgroep opgericht waarin het OCMW en dienst individueel welzijnswerk – dienst samenleven enkele malen zijn samengekomen om dit alles gestalte te geven. december 2013

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication