6

BELEIDSVISIE 2014-2019 Een financieel gezond en goed georganiseerd Beringen Een financieel gezond en goed georganiseerd Beringen, daar willen we voor gaan. Deze weliswaar korte beleidsdoelstelling behelst echter twee duidelijk onderscheiden elementen, een stad die een financieel meerjarenplan in evenwicht kan voorleggen enerzijds en een stad die een perfomant en evenwichtig financieel beleid voert anderzijds. 1. Voor die eerste opdracht passeren we vandaag de eerste mijlpaal. Een meerjarenplan 2014-2019 dat financieel in evenwicht is ligt vandaag immers voor. Binnen de contouren van de spelregels inzake de beleids- en beheerscyclus werd het beleid voor de periode 20142019 uitgetekend en verwoord in een strategische nota. Dit alles binnen een haalbaar financieel kader dat uitgetekend werd in het globaal intern herstelplan van maart 2013. Vertrekkend van de consequente uitvoering van het herstelplan werden de nieuwe beleidsaccenten vertaald in doelstellingen en acties zoals beschreven en becijferd in de beleidsrapporten die voorliggen. Daarbij kunnen we enkele opmerkelijke kengetallen weergeven: - in de periode 2014-2019 zal in totaal voor 71,4 miljoen euro geïnvesteerd worden, wat overeenkomt met gemiddeld 11,9 miljoen euro per jaar. De voornaamste investeringen zullen aan bod komen tijdens de bespreking die per departement zal volgen; - deze investeringen worden voor 30,2 miljoen euro gefinancierd vanuit investeringstoelagen en grondverkopen; - anderzijds zullen voor 22,7 miljoen euro nieuwe leningen worden opgenomen gedurende deze 6 jaren, wat neerkomt om gemiddeld 3,8 miljoen euro per jaar. Met deze nieuwe leningen zal de stadsschuld eind 2019 afsluiten op net geen 30 miljoen euro. Hoewel dit ten opzichte van de huidige schuldpositie van 17,6 miljoen euro relatief hoog kan lijken, blijft onze schuldgraad in vergelijking met andere gemeenten nog steeds zeer laag en blijven we zeker nog een lange tijd tot de besten van de klas behoren! Daar waar het exploitatiebudget in 2011 en 2012 nog structureel in onevenwicht verkeerde met negatieve resultaten, hebben we deze situatie mits een reeks ingrijpende maatregelen kunnen ombuigen naar positieve resultaten. Dit zowel voor het jaarlijkse exploitatieresultaat, het financieel draagvlak als de autofinancieringsmarge over de ganse beleidsperiode. Vanuit financieel oogpunt was dit de voornaamste uitdaging voor deze beleidsperiode! 2. Met een financieel goed georganiseerd Beringen wordt een performant financieel beleid als tweede financieel beleidsaccent naar voor geschoven. Dit omdat niet alleen het financieel resultaat telt, maar ook en vooral de wijze waarop dit bereikt wordt. Een evenwichtig fiscaal beleid om een afdoende inkomstenbasis te verzekeren is daar één element van. Qua fiscaliteit werden de grootste lijnen al in het herstelplan en tijdens voorgaande gemeenteraden uitgezet (nvdr: directe inning). In de beleidsperiode 2014-2019 wordt verder gewerkt aan dit evenwichtig fiscaal beleid met een onderzoek naar de mogelijke herziening van de bedrijfsfiscaliteit de planning. Aan de andere kant wordt een sectorconforme tarifering van bestaande retributies en belastingen beoogd. Daarvan liggen vandaag de eerste resultaten voor in de volgende agendapunten van deze raad. Aan de uitgavenzijde stond de consequente uitvoering van het globaal intern herstelplan voorop. Personeels- en werkingsuitgaven werden beperkt zonder evenwel nieuwe besparingen door te voeren. Nieuwe intiatieven werden kritisch getoetst aan de beleidsaccenten en het ambitieniveau werd zo nodig bijgesteld. Beringen hoeft immers geen gekke dingen te doen om een aangename en leefbare stad te zijn. We willen het stadsbudget dan ook als een goede huisvader beheren en zo veel mogelijk doen met de beschikbare middelen. Overdrachten aan budgettaire partners werden ook beperkt. De werkingsbijdrage aan de politiezone en ons OCMW blijven binnen de afgesproken marges en ook met de kerkfabrieken werd een haalbaar akkoord bereikt, evenwel na moeizame besprekingen. december 2013

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication