7

BELEIDSVISIE 2014-2019 Ten slotte werden ook de nodige voorzieningen getroffen om toekomstige risico’s in te dekken. Zo hebt u in de pers ongetwijfeld al veel gehoord over de zogenaamde ‘pensioenbom’ voor lokale besturen. Ook Beringen ontsnapt niet aan de drastische stijging van de pensioenlasten voor lokale besturen op middellange en lange termijn. Vanuit een realistische langetermijnvisie heeft het stadsbestuur dan ook een pensioenfonds aangelegd om deze budgettaire uitdaging te trotseren. Met een pensioenreserve van 12,1 miljoen euro die gedurende deze legislatuur nog verder wordt uitgebouwd tot 13,8 miljoen euro kunnen we de toekomst met enige gerustheid tegemoet gaan. 3. Na een zeer moeilijk jaar van saneren, plannen en bijsturen kunnen we een ambitieus en financieel sluitend meerjarenplan 2014-2019 aan u voorleggen met een: - positieve autofinancieringsmarge van 931.000 euro in 2019, - een groeiend positief financieel draagvlak tot 4,2 miljoen euro in 2019, - en een gebudgetteerd eindresultaat van 13,8 miljoen euro ten opzichte van een uitstaande schuld van minder dan 30 miljoen euro eind 2019. Zodoende kan de stad Beringen de komende jaren vanuit een sterke beleidsvisie bestuurd worden met de nodige financiële ademruimte voor investeringen en projecten die absoluut doorgang moeten kunnen vinden voor de groei van Beringen als centrumstad van West-Limburg. Cultuurdienst/CC Beringen Beringen is een stad met een rijk sociaal-cultureel leven. Er zijn talrijke professionele en nietprofessionele organisaties en vrijwilligers actief op dit vlak. We willen dan ook in de toekomst een stimulerend beleid blijven voeren en in het bijzonder inzetten op een 6-tal aspecten. Coördinerende rol opnemen inzake cultuurbeleid en ondersteunen van het sociaal-cultureel verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en amateurkunsten Beringen kan rekenen op een mooi en divers aanbod aan socio-culturele verenigingen en activiteiten waarbinnen vrijwilligers zich engageren en elkaar ontmoeten. Samen verhogen zij de dynamiek in onze stad, versterken ze de sociale cohesie en brengen ze kunst en cultuur tot dicht bij de mensen. Ze verdienen dan ook onze ondersteuning. Inzetten op netwerk- en gemeenschapsvorming blijft een belangrijk aspect. Vanuit de cultuurdienst zal er blijvend een coördinerende rol opgenomen worden binnen het lokaal cultuurbeleid en worden initiatieven genomen om vrijwilligers, verenigingen en amateurkunstenaars te ondersteunen via projecten, subsidies, vorming, … Versterken van de dynamiek van het cultuurcentrum als krachtige culturele aantrekkingspool met regionale uitstraling CC Beringen is een cultuurhuis waar iedereen thuis is. Door een combinatie van een attractieve, eigen programmering en de samenwerking met lokale en regionale actoren weet het CC in te spelen op de culturele behoeften van de trouwe bezoeker en de toevallige passant, in eigen stad en de ruime regio. Het is een open cultuur- en ontmoetingscentrum met Casino Beringen als hoofdgebouw en met infrastructuur voor ontmoeting en gemeenschapsvorming in de verschillende kernen van de stad. Binnen de werking van CC Beringen zal het accent nadrukkelijker op de avond- en familievoorstellingen en de schoolprogrammering komen te liggen. Maar ook vorming, beeldende kunsten en klassieke recitals blijven op het programma staan. De komende beleidsperiode zal extra ingezet worden op een grondige renovatie van Casino Beringen. Publieke ruimten zullen klantvriendelijker ingericht worden en het comfort van de bezoeker zal verhogen, maar ook de back-office en de noodzakelijke investeringen op vlak van duurzaamheid zullen onderdeel uitmaken van deze grondige face-lift. Het voormalige hotelgedeelte in Casino december 2013

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication