8

BELEIDSVISIE 2014-2019 Beringen zal onderdak gaan bieden aan onder meer de dienst jeugd en sport wat de dynamiek van Casino Beringen nog zal versterken. Ontwikkelen van een duurzaam en ecologisch verantwoord cultuurbeleid Inzetten op duurzaamheid betekent in de eerste plaats het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Cultuur kan ook hierin een hefboom zijn en impulsen geven naar een meer duurzame samenleving. Zo kan er via diverse subsidiereglementen of projectoproepen aandacht geschonken worden aan duurzame initiatieven of stimulansen gegeven worden om ecologisch te handelen. Ook met de renovatie van Casino Beringen zal een belangrijk inspanning geleverd worden om de ecologische voetafdruk te verkleinen (o.a. isoleren dak, vervangen ramen, …) Sociale cohesie versterken in de stad d.m.v. kunst, cultuur en erfgoed Cultuur is een hefboom om de sociale banden tussen mensen te versterken en verhoogt de aantrekkelijkheid van onze stad. Ze stelt mensen in staat om op een creatieve en kritische manier te participeren aan de maatschappij en contact te zoeken met hun omgeving. Acties op dit vlak zijn o.a. het opzetten van diverse gemeenschapsvormende initiatieven geïnitieerd vanuit de cultuurdienst zelf, maar ook het stimuleren van buurtinitiatieven of initiatieven vanuit de gemeenschap zelf. Maximaliseren van de participatiekansen aan het culturele leven in Beringen voor alle bevolkingscategorieën Kunst en cultuur dragen bij tot een brede persoonsontwikkeling, vaardigheden om eigen keuzes te maken, talentontwikkeling. Elk kind – van kleuter tot jongvolwassene – en elke volwassene verdient de kans om te proeven en te (leren) genieten van cultuur. Drempels om te participeren kunnen zowel van financiële als mentale aard zijn. Door o.a. samenwerking met bijzondere lokale of regionale partners kunnen deze gedetecteerd worden en verlaagd. In de programmering van CC Beringen wordt er verder ingezet op het bereiken en betrekken van bijzondere doelgroepen waaronder jongeren, senioren, mensen in kansarmoede, mensen van allochtone afkomst via o.a. de schoolprogrammering, het vormingsaanbod en doelgroepgerichte initiatieven. Realiseren van een geïntegreerd cultureel erfgoedbeleid door opname van een coördinerende en faciliterende rol Erfgoed omvat zowel het roerend, onroerend, materieel als immaterieel erfgoed waarbinnen diverse professionele actoren en vrijwilligers in Beringen en de regio actief zijn. Erfgoed biedt kansen op persoonlijke ontwikkeling en stimuleert participatie. Het is tevens een bindend element over de verschillende sectoren heen en tussen inwoners onderling. Dat erfgoed leeft in Beringen merk je aan de diverse lokale en regionale, professionele en nietprofessionele actoren die actief bezig zijn op het vlak van bewaring en ontsluiting van het lokaal cultureel erfgoed. Bijzonder binnen dit erfgoedluik is het mijnpatrimonium van Beringen dat uniek is en mede door de ontwikkelingen op be-Mine verder op de kaart gezet wordt. De site van Beringen-Mijn wordt beschouwd als de toeristische en culturele toegangspoort tot de mijnstreek. Door het opnemen van een coördinerende en faciliterende rol op vlak van erfgoed willen we lokale en regionale erfgoedprojecten stimuleren. Specifieke acties op dit vlak zijn het ondersteunen en stimuleren van lokale en bovenlokale erfgoedinitiatieven zoals de erfgoeddag, open monumentendag, … (en de deelname van de stad Beringen aan de Projectvereniging Mijnstreek). december 2013

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication