17

BELEIDSVISIE 2014-2019 Samenleven Een warme stad op maat van iedereen Een voorwaarde om een warme stad te zijn voor onze inwoners van Beringen, is het tegemoet komen aan de noden en behoeften die de stad Beringen en haar inwoners kennen, dit met eigen middelen en personeel en/of in samenwerking met aanwezige partners op het grondgebied. Betrokkenheid realiseren van inwoners vormt een belangrijk onderdeel voor het beleid. Enkel op die manier kan je komen tot de uitbouw van een gedragen concept. Het stadsbestuur zet in op de uitbouw van een kind- gezinsvriendelijke stad. De realisatie hiervan situeert zich op verschillende domeinen: jeugd, sport, gezondheid, cultuur, wonen, welzijn, … Willen we er in slagen om tijdens deze beleidsprioriteit een sterke surplus te bekomen hieromtrent, dan zal éénieder zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen binnen zijn of haar domein. Het plan dat voorligt vertrekt in ieder geval vanuit deze intentie. En het zijn deze intenties die we in daden willen omzetten tijdens deze legislatuur. Kindervang is een beleidsprioriteit. De laatste 30 jaren zijn we steeds meer geëvolueerd naar een samenleving van tweeverdieners. Kinderopvang kent sindsdien een gestage uitbouw, de druk om dit echter verder te intensifiëren is aanwezig. Beringen blijft groeien qua aantal inwoners, er is een toename van woongebieden en de uitbouw van Beringen als een centrumstad voor de omliggende regio’s zijn onmiskenbare elementen om de combinatie gezin en privé te ondersteunen. De stad biedt zelf kinderopvang aan in meerdere vormen (reguliere, flexibele, occasionele) voor de leeftijdsgroep 2,5 tot 12-jarigen, evenals andersvalide kinderopvang voor 6 tot 21-jarigen tijdens zomervakantie. Dit is vanzelfsprekend niet dekkend voor alle noden die er zijn. Op het grondgebied Beringen zijn nog tal van andere spelers actief in het kinderopvanglandschap. Via het lokaal overleg kinderopvang worden zij betrokken met het beleid dat de stad naar voren schuift en daar waar we kunnen, ondersteunen we hen. Als speerpunten worden naar voren geschoven: - - - implementatie lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker regierol stad voor het streven naar voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang. uitbouw kinderopvang te Koersel - afstemming (kinder)opvangaanbod tussen verschillende stedelijke diensten en diens aanbod ikv vrije tijd (sportkamp, cultuuractiviteiten, speelpleinwerking) maar ook met externe organisaties. Een gezinsvriendelijk beleid vraagt tevens een investering op vlak van educatie. Ook hier zijn we de mening toegedaan dat de stad een regierol dient te vervullen op vlak van: - gelijke onderwijskansen voor ieder kind - inzetten op flankerende onderwijsinitiatieven - werken aan de taalstimulering, o.a. via huistaakbegeleiding in scholen en buurten. Het opvoedingsluik zal gerealiseerd worden via de samenwerking met de Opvoedingswinkel WestLimburg. De implementatie van het Huis van het Kind te Beringen maakt hier onderdeel van uit en zal de komende jaren vorm krijgen. Het huis van kind zal tevens een bepalende rol opnemen in de bestrijding van kinderarmoede en de opmaak van een actieplan hieromtrent. Een andere realiteit die we zeker niet naast ons neer kunnen en willen leggen is de diversiteit in onze stad. In het oog springende beleidsdoelstellingen hieromtrent zijn: - het toeleiden van ouderen naar reguliere zorginstellingen en het reguliere zorgaanbod - correcte beeldvorming van het samenleven van groepen met verschillende achtergronden en origine - de inbedding van een diversiteitsbeleid bij verschillende interne en externe diensten. december 2013

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication