10

10 Veiligheid Er wordt met betrokkenheid van diverse publieke en private actoren een lokaal integraal veiligheidsplan opgesteld waarbinnen de politie de nodige middelen zal krijgen om de veiligheid van de burgers te garanderen en in samenwerking met het parket de criminaliteit onder controle te houden. De stad Leuven zal het gebruik van administratieve sancties beperken tot het huidige boeteniveau en de huidige leeftijd. Inzake verkeersveiligheid is het de ambitie om het huidige, hoge niveau te bestendigen en zelfs te verbeteren. M.b.t. het naleven van het verkeersreglement zal er zowel preventief als sanctionerend opgetreden worden, o.a. bij de handhaving van de zones 30. De verkeersongevallenregistratie wordt op een systematische manier verwerkt in een geografisch informatiesysteem (GIS) zodat zwarte punten worden gedetecteerd en hiervoor oplossingen kunnen worden uitgewerkt. Met het oog op het efficiënt inzetten van het personeel dienen op enkele plaatsen automatische camera’s met nummerplaatherkenning te komen. Investeringen in dergelijke technologieën moeten gepaard gaan met een grotere capaciteit voor nabijheidspolitie en voldoende politionele aanwezigheid op nachtelijke uren. M.b.t. een concept van een nieuwe schietstand en oefeninstallatie wordt in samenwerking met de provincie en Interleuven een studie uitgevoerd. Kinderopvang De werkelijke noden van de stad inzake kinderopvang zijn groter dan het aanbod. Daarom zal blijvend aangedrongen worden bij de bevoegde overheid om de middelen verder te verdelen volgens deze werkelijke noden. In afwachting worden alle initiatieven ondersteund die kunnen leiden tot het lenigen van de nood. De stad optimaliseert –in nauwe samenwerking met de scholen- de werking van de binnenschoolse opvang. Opleidingstrajecten voor de nieuwe en bestaande personeelsleden worden gepland. Verder wordt de opvang uitgebreid naar de scholen van de deelgemeenten. In een optimaal perspectief neemt de stad het personeel van de opvang over in overleg met dit personeel. We verrijken de opvang inhoudelijk door het aanbieden van kwaliteitsvolle activiteiten. Open Ruimte Er wordt een groenstructuurplan opgesteld waarin particuliere of privé- tuinen een evenwaardige plaats krijgen naast het openbaar groen. Bijkomende openbare groenruimte mag niet tot gevolg hebben dat de netto-oppervlakte aan groen vermindert. De stad zal de open ruimte van Kareelveld en Groenveld met alle wettelijke middelen voor bebouwing trachten te vrijwaren. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication