105

105 Gelijke kansen 1. Beleidsdoelstelling: Een veilige privéleefomgeving voor iedereen. 1.1 Actieplan : De stad Leuven wil dat inwoners ook in hun privéleven gevrijwaard blijven van geweld en wil daarom inzetten op de bestrijding van het fenomeen intrafamiliaal geweld. Intrafamiliaal geweld is één van de geweldsvormen die het meest voorkomen in onze samenleving en heeft een grote impact op plegers, slachtoffers en getuigen van deze vorm van geweld. Deze impact kent ook zijn gevolgen in het openbare leven. De stad Leuven wil via jaarlijkse algemene sensibiliseringscampagnes de brede bevolking bewust maken dat intra familiaal geweld niet getolereerd kan worden. Hiervoor kan de afdeling samenleven en diversiteit zelf initiatieven uitwerken of samenwerken met andere diensten/overheden zoals de preventiedienst, jeugddienst, integratiedienst en de provinciale of Vlaamse overheid. 1.1.1 Actiepunten: • Jaarlijkse sensibiliseringsactie in de periode van de werelddag tegen geweld op vrouwen • Jaarlijkse infoartikels in de infokrant • Leuvense diensten en organisaties die in aanraking komen met IFG informeren over de Leuvense aanpak en het netwerk IFG 2. Beleidsdoelstelling: De stad hanteert een multidisciplinaire ketenaanpak van intrafamiliaal geweld. 2.1 Actieplan: Ter preventie en bestrijding van de gevolgen van intrafamiliaal geweld is een multidisciplinaire ketenaanpak van groot belang. De stad Leuven wil de coördinatie van het overleg tussen de verschillende partners betrokken bij de preventieve en curatieve dienstverlening aan plegers en slachtoffers verder uitbouwen. Als neutrale, openbare instelling is de stad Leuven hiervoor het best geplaatst. 2.1.1 Actiepunten: • Twee maal per jaar ronde tafel IFG voor brede welzijnsveld Leuven. Doel: informeren over de ontwikkeling van de aanpak IFG en netwerkvorming om tot een betere samenwerking en ketenaanpak te komen. • Implementatie van de nieuwe wet op tijdelijk huisverbod. Doel door de uitbouw van de regiefunctie door de stad als neutrale en onafhankelijke instelling alle beleid- , justitiële- en Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

106 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication