112

112 4. Beleidsdoelstelling: De stad wil participatie aan het lokale beleid van de bijzondere doelgroepen uit het integratiedecreet vergroten. 4.1 Actieplan: De stad faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen uit het integratiedecreet aan het lokaal beleid. 4.1.1 Actiepunten: • De stad organiseert thematische inspraakfora waar nieuwe inspraakmethodieken gehanteerd worden om de etnisch diverse doelgroepen te betrekken bij het beleid en samen in gesprek te gaan met relevante middenveldorganisaties. • De stad zet gerichte acties op om evenredige participatie van etnisch diverse doelgroepen aan bestaande inspraakinitiatieven (zoals jeugdraad, cultuurraad, seniorenraad, …) te garanderen. • De stad past, in overleg met etnisch diverse organisaties en federaties, het toelagereglement ondersteuning etnisch diverse organisaties aan zodat de Leuvense etnisch diverse organisaties meer inclusief en inhoudelijk worden aangesproken. • Wij werken samen met Leuvense islamitische organisaties rond beeldvorming over islam ( bijv. infoavonden in de door federale en Vlaamse overheid erkende moskee Al Ihsaan, samenwerking voor de organisatie van voldoende tijdelijk erkende slachtplaatsen voor Leuvense moslims tijdens het jaarlijkse islamitisch offerfeest, …) • De stad onderzoekt de oprichting van een thematische adviesraad rond diversiteit en armoede. 5. Beleidsdoelstelling: De stad wil empowerment en emancipatie van de bijzondere doelgroepen uit het integratiedecreet vergroten. 5.1 Actieplan: De stad gelooft in het informeren en extra inzetten op versterken van individuen zodat mensen zelfredzaam worden en gemakkelijker hun weg vinden binnen de samenleving. 5.1.1 Actiepunten: • Wij werken samen met het project Changemakers van het Minderhedenforum en bieden etnisch diverse Leuvenaars zo een persoonlijk ontwikkelingstraject waardoor ze in een lokale adviesraad of organisatie kunnen participeren. • De stad organiseert praktische infosessies voor Leuvense etnisch diverse organisaties (bijv. rond de werking van het fonds vrijetijdsparticipatie of nieuwe inschrijvingsmodaliteiten in het onderwijs) • De stad voorziet een betaalbaar aanbod van vergaderzalen voor Leuvense organisaties die werken rond diversiteit. • Wij zorgen voor een aanbod van laagdrempelige vormingsmomenten en brengen verschillende thema’s aan als gespreksonderwerp (bijv. leren in je buurt, praatgroepen Kom Binnen of computercursussen). Dit gebeurt i.s.m. het team buurtwerk. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

113 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication