13

13 I. Algemene financiering Missie Het stadsbestuur wil met zijn beleid een klimaat en een omgeving scheppen waar de inwoner “graag leeft”. De uitgaven die hiervoor nodig zijn worden op een zuinige, efficiënte en effectieve manier ingezet. We waken er daarbij over om de lasten niet te leggen bij de toekomstige generaties en houden rekening met de draagkracht van de huidige. Visie De gezondheid van de stadsfinanciën zal moeten beoordeeld worden op basis van de nieuwe decretale verplichtingen die in het kader van de beleid- en beheerscyclus (BBC) opgelegd worden. Concreet zal moeten voldaan zijn aan twee vormen van financieel evenwicht: • het toestandsevenwicht en • het structureel evenwicht, 1. Beleidsdoelstelling: De stad wil een duurzaam financieel beheer en beleid voeren op korte en lange termijn. 1.1 Actieplan: De personeelskosten onder controle houden. 1.1.1 Actiepunten: • Het stadsbestuur engageert zich om van de personeelskosten een kritische doorlichting te maken, mede in het kader van de nieuwe budgetopmaak volgens de BBC-methodiek en op basis van de bestaande en toekomstige noden. De doelstelling daarbij is om in de periode 2014-2018 de totale netto-personeelsuitgaven te beperken tot het niveau van eind 2012, verhoogd met barematische verhogingen, indexering en bijkomende wettelijke verplichtingen. Een vraag naar bijkomend personeel wordt steeds kritisch afgetoetst aan de bijkomende inkomsten die hierdoor worden gegenereerd. 1.2 Actieplan: De werkingskosten kritisch doorlichten. 1.2.1 Actiepunten: • Het stadsbestuur engageert zich om van de werkingskosten een kritische doorlichting te maken, mede in het kader van de nieuwe budgetopmaak volgens de BBC-methodiek. De doelstelling daarbij is om in de periode 2014-2018 deze uitgaven te stabiliseren op het niveau eind 2012, rekening houdende met het onderscheid tussen beheersbare en onsamendrukbare uitgaven. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication