14

14 1.3 Actieplan: Vaste enveloppe voor premies en subsidies vastleggen. 1.3.1 Actiepunten: • Het stadsbestuur engageert zich om de organisaties en verenigingen die sociaalmaatschappelijk actief zijn op haar grondgebied te blijven ondersteunen via subsidiëring, en om door middel van een premiebeleid specifieke beleidsdoelstellingen te realiseren. 1.4 Actieplan: Strak investeringsbeleid voeren. 1.4.1 Actiepunten: • Grotere investeringen worden gefinancierd met leningen, die worden opgenomen binnen de financiële draagkracht van de stad. Het plafond voor deze schuldfinanciering wordt bepaald op maximaal 100 miljoen euro te spreiden over de hele bestuursperiode. Uitgaven met betrekking tot projecten die zich op termijn zelf financieren komen bovenop dit plafond. 1.5 Actieplan: Kader vastleggen voor renteloze leningen en prefinanciering. 1.5.1 Actiepunten: • Nieuwe renteloze leningen worden enkel toegekend mits jaarlijkse aanpassing van het aflossingsbedrag aan de gezondheidsindex en aan marktconforme looptijden. 1.6 Actieplan: Fiscaliteit: geen belastingverhoging. 1.6.1 Actiepunten: • Het stadbestuur zal de aanvullende belasting op de personenbelasting (7,5% in 2012) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.400 in 2012) niet verhogen gedurende de komende legislatuur. Als de financiële toestand van de stad gunstig evolueert, zal het stadsbestuur onderzoeken hoe men de indexering van de onroerende voorheffing op de enige gezinswoning kan compenseren. Bij de bevoegde overheden wordt er op aangedrongen dat de mogelijkheid gecreëerd wordt om gedifferentieerde aanslagvoeten inzake onroerende voorheffing te hanteren. • Het stadsbestuur ziet de start van de nieuwe bestuursperiode als een uitgelezen moment om de opportuniteit (actualiteit van de belasting, beleidsdoel van de belasting, duurzaamheidtoets…) en hoogte (benchmark ten opzichte van Vlaamse gemiddelden…) van alle andere gemeentelijke belastingen te evalueren en te onderzoeken welke wijzigingen of verschuivingen nuttig kunnen zijn. Het uitgangspunt bij de hervorming is een voor de burger en bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem. • Voor retributies is er, los van de aanpassing aan de index, zowel nood aan een meer realistische en billijke prijszetting (zodat de uitvoering ervan minstens budgetneutraal is), als aan een duidelijke reglementering die vastlegt in welk geval men welke tarieven toepast. Tevens onderzoekt het stadsbestuur samen met de VVSG hoe het verlies aan inkomsten in de aanvullende personenbelasting ten gevolge van de toenemende vervennootschappelijking kan gecompenseerd worden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication