15

15 1.7 Actieplan: Optimaliseren dotaties en subsidiestromen. 1.7.1 Actiepunten: • Het stadsbestuur dringt bij de bevoegde overheden aan op een voor de centrumsteden meer billijke verdeling van de diverse fondsen. Het is evident dat de druk van ongeveer 45.000 inwoners die niet mogen ingeschreven worden in de bevolkingsregisters hierbij in rekening moet gebracht worden. Het stedenfonds werd door de Vlaamse overheid opgericht om de centrumsteden extra te ondersteunen in hun werking. • Bovengemeentelijke steun zal zoveel mogelijk worden gemobiliseerd. Europese, federale, Vlaamse, provinciale en intercommunale subsidiëring zal ambitieus worden nagestreefd in samenwerking met het door de centrumsteden opgerichte kenniscentrum. 1.8 Actieplan: Actief schuldbeheer. 1.8.1 Actiepunten: • In haar schuldbeheer poogt het stadsbestuur de kosten met betrekking tot de schuld te beperken, de schuldsamenstelling in termen van vaste en variabele rentevoeten adequaat te beheren en analyse-instrumenten te gebruiken om haar schulden optimaal en dynamisch te beheren. De stad Leuven besteedt daartoe bijzondere aandacht aan de mogelijkheden die haar door de financiële markten worden geboden. Dit actief schuldbeheer houdt een bewuste keuze in tussen het renterisico en de intrestlast verbonden aan de schuldportefeuille van de stad Leuven en dit gegeven de bestaande structuur van de schuldportefeuille, de actuele renteomgeving en renteverwachtingen en de houding van het bestuur ten opzichte van de risico’s. 1.9 Actieplan: Cashpooling voor de groep Leuven. 1.9.1 Actiepunten: • Voor de geldbewegingen van de entiteiten binnen de groep Leuven – OCMW, AGSL, AGM, HeLics en politie - wordt uitgegaan vanuit het principe van de “cashpooling”. Via de voorziene begrotingskredieten “bijdrage in het tekort”, “volstorting maatschappelijk kapitaal” en het verstrekken van (doorgeef)leningen en/of renteloze voorschotten zullen gelden gestort worden naar noodzaak van de financiële behoeften. De entiteiten met rechtspersoonlijkheid bezorgen daarvoor aan de stad Leuven periodiek (wekelijks of maandelijks) een geactualiseerde thesaurie- en liquiditeitsplanning. Conform artikel 145 van het ocmw-decreet zullen stads- en ocmw bestuur hierover afspraken maken. 1.10 Actieplan: Eenzelfde BBC systeem voor de groep Leuven. 1.10.1 Actiepunten: • De organieke decreten schrijven voor dat het meerjarenplan en het budget allebei moeten bestaan uit een inhoudelijk luik (met beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) en een financieel luik. Het is dan ook normaal dat het registratiesysteem (de boekhouding dus) en de jaarrekening eenzelfde dubbele invalshoek van beleid en financiën volgen. Het besluit zou voor de lokale besturen een instrument moeten worden om de beleidsvoering (en de Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication