130

130 • De KMO zone parkveld wordt ontwikkeld i.s.m. Interleuven (bediening van de plaatselijke markt, plaatselijk ondernemerschap stimuleren). • Er wordt een ontwerp op basis van een eerste onderzoek opgemaakt om de kavels langs de vaartzone te ontwikkelen als KMO zone. • Er wordt een locatie gezocht voor de inplanting van een plaatselijk city depot (overslag voor belevering van de stad met aangepast vervoer met als doel het zware verkeer uit de stad te weren.) • De stad faciliteert de verdere uitbouw en ontwikkeling van het wetenschapspark Arenberg waar de nadruk ligt op de invulling en de clustering van ICT bedrijven en Bio tech bedrijven. • De ontsluiting van de researchzone Haasrode wordt prioritair besproken met de Lijn en de NMBS (mobiliteit, moeilijke uren, Leuven klimaat neutraal) – dit wordt samen met de economische actoren opgenomen. (zie ook beleidsnota Stadsontwikkeling, Infrastructuur en Wonen) • De stad ondersteunt het bedrijvencentrum voor de sociale economie ‘veilingsite’ door de bouwheren een subsidie te geven ter ondersteuning van de aflossingen van de lopende leninglast. • De stad laat een economische behoeftenstudie uitvoeren inzake de strategische positionering van het wetenschapspark Leuven Noord, als economisch onderdeel voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan. 5.2 Actieplan: De stad streeft naar een kwaliteitsvolle invulling van de bestaande economische ruimte. (Zie ook acties onder handel) 5.2.1 Actiepunten: • Het bestaande parkmanagement wordt samen met VOKA geëvalueerd en er wordt een nieuw concept uitgewerkt. De stad neemt een proactieve rol op bij het onderzoeken/implementeren van projecten naar efficiënter transport en samenwerking (zie ook beleidsnota Stadsontwikkeling, Infrastructuur en Wonen) • Er wordt een formele samenwerking opgestart met de buurgemeenten en de omliggende steden met als doel afspraken te maken inzake de spreiding van bedrijven en bedrijventerreinen. • De afdeling economie fungeert als aanspreekpunt voor potentiële investeerders. We voeren een gericht communicatie- en promotiebeleid (van detailhandelaar tot toekomstige investeerders) • De stad inventariseert de leegstaande en verwaarloosde bedrijven > 5 are. • De stad maakt een stedelijk belastingsreglement op voor leegstaande bedrijven > 5 are. • We brengen de leegstand van handelspanden in het kernwinkelgebied in kaart. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande GIS applicaties. • We ontwikkelen een methodologie om deze handelspanden terug te vermarkten. • Er wordt een nieuwe GIS applicatie ontwikkeld die leegstaande bedrijfspanden visualiseert, deze wordt op termijn gelinkt aan de website. (ruimteplanner) • Er wordt i.s.m. Interleuven, Voka, de bedrijven op de researchzone een model ontwikkeld voor een grootschalig kinderopvang initiatief. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

131 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication