133

133 • Het anti-leegstandsbeleid wordt uitgebreid door de ontwikkeling van meer ad hoc informatie over leegstand in winkelgebieden en het aanpakken van langdurige leegstand via de leegstandstaks. Omdat informatie over beschikbare locaties zowat de meest voorkomende zorg en vraag is van al dan niet startende ondernemers wordt met de directie informatie en facilitair beheer (GIS) naar een module gezocht om de leegstand te visualiseren. • Er wordt verder gestreefd naar een ruimere afbakening van de ‘benedenstad’ waardoor wandelroutes mogelijk worden door de verhoging van de verblijfskwaliteit en waardoor ook meer ruimte vrijkomt voor zelfstandigen en starters. (zie acties onder stadsontwikkeling). 2.2 Actieplan: Zorgvuldig afgestemde branchering gebaseerd op kennis en feitenmateriaal. Een gericht vestigingsbeleid wordt in eerste instantie gezien als een stimuleringsbeleid. Hiermee dienen startende handelaars aangespoord te worden om de juiste lokalisatiekeuzes te maken en bestaande zaken dienen argumenten aangereikt te krijgen om een herlokalisatie van hun zaak te overwegen. 2.2.1 Actiepunten: • De stad stelt een ‘brancheringscommissie’ in die tot doel heeft de evolutie van de branchering in de centrumgebieden op te volgen en acties te ondernemen tot bijsturing. Het verlenen van socio- economische vergunningen behoort tot de taken van de brancheringscommissie. Deze commissie dient ook de implementatie van een nieuw vergunningenbeleid te realiseren conform de plannen terzake van de Vlaamse regering. • Om een divers winkel- en horeca-aanbod te bekomen wordt geprobeerd speciaalzaken aan te trekken zodat Leuven zich nog meer kan onderscheiden. Daartoe worden de contacten met makelaars, verhuurders, vastgoedeigenaars en projectontwikkelaars die in de markt, en in het bijzonder in Leuven werkzaam zijn, geïntensifieerd. • De dienst middenstand moet groeien om het uitgebreide takenpakket aan te kunnen. Het Centrummanagement begeleidt en initieert innoverende handelsprojecten en actualiseert winkelmonitor (leegstandsontwikkeling, actueel inzicht in aanbod, evaluatie koopbinding, passantentellingen, koopstromenonderzoek). De passagetellingen worden twee keer per jaar uitgevoerd. • Het detailhandelsplan en horecabeleidsplan worden verder uitgevoerd en geactualiseerd. 2.3 Actieplan: Gericht marketing- en promotiebeleid. De stad Leuven wenst haar vooraanstaande positie als winkelstad in Vlaanderen te handhaven en zo mogelijk te versterken. Belangrijk middel daarbij is een gericht marketing- en promotieplan, dat in samenwerking met de dienst Toerisme, dienst Cultuur en andere betrokken partners wordt opgesteld en vooral gericht is op stadsbeleving van het product Leuven. Imagovorming van Leuven als winkelstad is daarbij het belangrijkste doel (“Liefst Leuven”). 2.3.1 Actiepunten: • Wij blijven Leuven verder promoten als winkel- en horecastad rond het thema ‘Liefst Leuven’ Via de middenstandsraad en het Centrummanagement intensifiëren wij de contacten hieromtrent met handelaarsverenigingen die hetzelfde doel nastreven. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

134 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication