137

137 Toerisme Leuven ontsluit het anatomisch amfitheater reeds een paar jaar voor publiek in de weekends van het toeristisch seizoen. Gelet op het belang van dit pand in de geschiedenis van Leuven, pleiten we ervoor deze openstelling te continueren. Daarnaast onderzoekt Toerisme Leuven de haalbaarheid van de verdere ontsluiting van patrimonium van de KU Leuven. • toeristische ontsluiting Abdij van Park De restauratie, ontwikkeling en ontsluiting van de Abdij van Park-site zitten in een stroomversnelling en maken van de Abdij van Park een potentieel belangrijke trekpleister, ook voor toeristen. Indien Leuven de Abdij van Park volwaardig mee wil opnemen in het toeristisch kernaanbod, dan dient ook de bereikbaarheid en het onthaal ervan geoptimaliseerd te worden, zowel voor voetgangers en fietsers, als voor bezoekers met eigen wagen of openbaar vervoer. Toerisme Leuven engageert zich in een haalbaarheidstraject dat uitgezet werd door Toerisme Vlaanderen voor de toeristische ontsluiting van de abdij en bekijkt welke rol Toerisme Leuven speelt na de effectieve implementatie hiervan. • uitbouw bierbeleving • samenwerking met M – Museum Leuven M genereert een grote nationale en internationale belangstelling voor Leuven. Voor M geldt bovendien ook dat het effectief deel uitmaakt van het ruimere cultuurtoeristisch product. Toerisme Leuven werkt structureel samen met M na op verschillende domeinen: − Planning van de toeristisch relevante evenementen in M − Internationale promotie van M en haar projecten − Samenwerking op toeristisch onthaal − Samenwerking op vlak van productontwikkeling • toeristisch evenementenbeleid Vanuit toeristisch oogpunt pleiten we voor een internationaal relevant evenementenbeleid met aandacht voor evenementen van langere duur, van grote kwaliteit en met wervende kracht op een groot aantal (dag- en) verblijftoeristen. Toerisme Leuven zetelt in het cultuurplatform en werkt structureel samen met Kunst Leuven voor grootschalige, stadbrede cultureel-toeristische projecten. Toerisme Leuven zetelt in het directiecomité van Leuvenement en geeft actief input voor de uitbouw van een nieuwe zomerprogrammatie. Op termijn werkt Toerisme Leuven structureel samen met Leuvenement voor grootschalige, stadbrede cultureel-toeristische projecten in de zomerperiode. • realiseren van een openluchtrecreatief domein voor campers De stad Leuven waakt erover dat er op haar grondgebied diverse logiestypes ondergebracht worden. Toerisme Leuven biedt elk van hen ondersteuning bij opstart en ondersteuning in communicatie. Waar er op heden al diverse categorieën in Leuven aan bod zijn, ontbreekt er evenwel de categorie van openlucht recreatief domein voor campers. Dit hiaat invullen biedt extra mogelijkheid aan deze vormen van toerisme. Toerisme Leuven onderzoekt de haalbaarheid van een vergund openluchtrecreatief domein voor campers. 1.2 Actieplan: Organiseren, stimuleren van en deelnemen aan toeristische partnerwerking/netwerking, zowel op lokaal vlak als op bovenlokaal (nationaal en internationaal) niveau. Het is cruciaal om strategische samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met relevante partners. Voor de hand liggende partners zijn de belangrijke publieke en private spelers zoals de KU Leuven, de Leuvense toeristische en culturele sector, de andere beleidsdomeinen, de andere kunststeden, de provincie Vlaams-Brabant en Toerisme Vlaanderen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

138 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication