153

153 • Het stadhuis van Leuven staat leeg. Er is door de directie cultuur, het archief, de cel erfgoed en de afdeling toerisme Leuven een concept uitgewerkt voor een herbestemming van het stadhuis. Het moet een dynamisch ankerpunt worden van waaruit de Leuvenaar, de bezoeker, de toerist kan kennis maken met de stad , haar verhalen, haar verleden, heden en toekomst. Een ontvangst-, kennismakings-, en presentatieplek met actieve participatie van de bezoeker. De stad renoveert en herbestemt het Stadhuis tot een erfgoedhuis en een toeristisch trekpleister/startpunt. • Bij nieuwe bouwprojecten moet er aandacht zijn voor gemeenschapscentra omdat deze overal dreigen te verdwijnen vanwege niet rendabel. De stad heeft hier een opdracht te vervullen. Op de Centrale Werkplaatsen wordt een gemeenschapsruimte voorzien. • Op de Centrale Werkplaatsen is ook een filiaal van de Bib Leuven voorzien. • Als mogelijke inplantingslocatie voor een nieuwe podiumkunstenzaal als multifunctioneel centrum zal de ziekenhuissite in de benedenstad onderzocht worden. In afwachting kan de noodzakelijke voorbereiding starten met de opmaak van een degelijk financieringsplan dat rekening houdt met de valorisatie van onroerende goederen die vrij zouden komen. Voor de uitbating moet vooraf een realistisch en bedrijfseconomisch onderbouwd exploitatieplan opgemaakt worden. Diversiteit, participatie en gemeenschapsvorming 3. Beleidsdoelstelling: De stad biedt kansen aan iedereen die wil deelnemen aan cultuur en sport om effectief deel te nemen. Ze doet dit door een goede communicatie, door sensibilisering en informatiebegeleiding, door samen programma’s en projecten te realiseren (cocreatie), drempels weg te nemen, toeleiding te organiseren, middelen ter beschikking te stellen en in te zetten op inclusieve projecten. De stad wenst mensen samen te brengen in verenigingen, buurten of nieuwe vormen van gemeenschap en culturele of sportieve ontmoeting. Ze doet dit door middelen ter beschikking te stellen en initiatieven te realiseren die dit versterken. 3.1 Actieplan: De stad subsidieert organisaties die bijzondere aandacht hebben voor deze thema’s. Vanzelfsprekend vindt hier ook de subsidiëring en ondersteuning van het gemeenschapsleven en de verenigingen een plaats. 3.1.1 Actiepunten: • De stad voorziet financiële middelen voor structurele en projectmatige ondersteuning van participatieprojecten en activiteiten die het gemeenschapsleven bevorderen. 3.2 Actieplan: De stedelijke culturele instellingen werken acties uit die gemeenschapsvorming en culturele participatie bevorderen. De samenwerking en het Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

154 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication