17

17 II. Algemeen Bestuur Leuven wil een klantgerichte stad zijn met aandacht voor de toegankelijkheid van de dienstverlening en het aanbod voor alle Leuvenaars, ongeacht hun afkomst, geslacht, leeftijd, enz. Om dit te bereiken, zet de stad in op het versterken van de frontlijn in klantcontacten, op snelle en correcte doorverwijzing, en op digitalisering van informatie en producten. Communicatie Missie “Communicatie” helpt de organisatiedoelstellingen te bereiken (de dienstverlening te verbeteren), het beleid kenbaar en aanvaardbaar te maken, het bestuur een eigen identiteit te geven en te zorgen dat het gewenste imago wordt gerealiseerd. Communicatie moet bijdragen om het democratisch gehalte van het beleid te versterken. Daarom is het belangrijk dat er geïnformeerd wordt op alle niveaus van de besluitvorming en dat er vroeg in het beslissingsproces een vorm van inspraak en participatie wordt georganiseerd. De dienst communicatie staat in voor het informeren van alle burgers over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening op een systematische, objectieve, tijdige en verstaanbare manier. Een goed uitgebouwd intern communicatiebeleid is hiervoor één van de hoekstenen. De dienst communicatie wil op korte termijn een eenduidig en eenvormig communicatiekader aanreiken voor de stadsorganisatie. Daarom moet de dienst communicatie uitgroeien tot de overkoepelende entiteit die instaat voor de ontwikkeling en de bewaking van het communicatiekader en de communicatieplanning; een dienst die fungeert als intern adviesbureau rond communicatie. 1.Beleidsdoelstelling: We optimaliseren de klantgerichte externe dienstverlening. 1.1 Actieplan : De dienst communicatie moet een voortrekkersrol spelen in het uitbouwen van een door iedereen gedragen communicatiebeleid. In Leuven is er de voorbije jaren al heel wat gerealiseerd op het vlak van communicatie. Communicatie is echter niet alleen het werk van het personeel van de afdeling communicatie; elke ambtenaar of dienst communiceert. Communicatie is voor ieder van ons van belang en moet dus absoluut verder blijven uitgroeien tot een attitude, een reflex. Daarvoor zorgt elke directie/afdeling (minstens) voor één aanspreekpunt dat samen met de dienst communicatie de meest optimale, efficiënte en effectieve manier van communiceren uitbouwt en zorgt voor de uitvoering ervan. Van de dienst communicatie wordt verwacht dat hij een kader uittekent waarbinnen deze Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication