18

18 aanspreekpunten moeten werken en dat hij, waar nodig, voorziet in de nodige opleiding en vorming. 1.1.1 Actiepunten: • Veel beleidsbeslissingen hebben een communicatieluik. In de praktijk wordt hieraan nog te weinig aandacht besteed en wordt de dienst communicatie meestal in een laattijdige fase bij het proces betrokken. Daarom zal aan de directeurs en diensthoofden worden gevraagd om een communicatieparagraaf in te bouwen bij ieder dossier dat aan het college wordt voorgelegd. Voor grotere acties moet dit reeds gebeuren bij het opmaken van de begroting voor het volgende dienstjaar. • Het is niet eenvoudig om te bepalen hoe groot de groep is die wij op een bepaald moment bereiken, of hoe de grootte van de groep geëvolueerd is en wat het effect is van de gevoerde communicatie. Wij pleiten daarom voor regelmatige en uitgebreide onderzoeken. Naast een inventaris van de bestaande situatie (structurele voorwaarden en communicatiemiddelen) is er nood aan het afwegen over het hoe en waarom van de inzet van deze middelen. Na een uitgebreide doorlichting en marktonderzoek kunnen communicatiebeleid en communicatiemiddelen met kennis van zaken afgestemd worden op de resultaten ervan. 1.2 Actieplan: De dienst communicatie moet op een creatieve manier, samen met de diensten waar de kennis over de doelgroep zit en die best weten welke behoefte er leeft, zoeken naar de meest optimale manier om de boodschap uit te dragen. Tijdens de volgende legislatuur zal onderzocht worden hoe de stedelijke communicatiedienst kan worden versterkt en hoe alle stadsdiensten beter kunnen samenwerken rond hun interne en externe informatiestromen. De vernieuwde dienst communicatie moet zorgen voor een meer geïntegreerde denk- en werkwijze rond communicatie. Daarnaast moet de nieuwe dienst zo opgebouwd zijn dat het hele proces van communicatie efficiënter wordt en de stadsdiensten betere ondersteuning krijgen bij hun communicatieacties. Uitgangspunt is dat de dienst moet inzetten op samenwerking maar bovenal dat alles in cocreatie met de decentrale diensten gebeurt. 1.2.1 Actiepunten: • In samenspraak met alle directies zal er tijdens deze legislatuur een definitieve keuze worden gemaakt tussen het behoud van aparte communicatiecellen in de verschillende diensten of het resoluut verder uitbouwen van een centrale communicatiedienst; een keuze die destijds uitdrukkelijk is gemaakt voor de integratie van de cel stadsvernieuwing (infohuis). De keuze voor de ene of de andere evolutie, zal worden vertaald in het personeelsorganogram. Indien men (volgens de logica van Moebius) een centrale communicatiedienst uitbouwt, impliceert dit dat het personeelsaantal van de afdeling merkelijk moet worden opgetrokken, al kan er ook over nagedacht worden om de bestaande communicatiemensen van andere afdelingen (deels) te laten functioneren binnen de communicatiedienst. Op korte termijn zal de afdeling communicatie vooral een adviserende en ondersteunende rol blijven vervullen, ook al vergt dit het nodige personeel. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication