19

19 1.3 Actieplan: De afdeling communicatie zal de bestaande media verder verfijnen en uitbreiden. 1.3.1 Actiepunten: • Ook de volgende jaren zal de stad blijven gebruik maken van een zo uitgebreid mogelijk pakket aan informatiemiddelen (de zgn. communicatiemix). De eigen gedrukte publicaties (van de verschillende diensten), het informatieblad ‘Info Leuven’, het Jaarboek, het stadsvernieuwingsmagazine Mozaïek, de stedelijke website (www.leuven.be) (en de verschillende deelsites), de digitale informatieborden, de aanwezigheid op de sociale media Facebook en Twitter … zullen allicht de hoofdtoon blijven uitmaken. • Wel zien we bij veel steden en gemeenten al geruime tijd een verschuiving van een stedelijk informatieblad naar een hip stadsmagazine. De afdeling communicatie zal tijdens de volgende legislatuur onderzoeken in hoeverre de uitgifte van een dergelijk magazine wenselijk en (budgettair) haalbaar is. • De afdeling communicatie zal onderzoeken hoe betaalde advertenties in regionale kranten en media kostenefficiënter kan verlopen, onder meer door het afsluiten van gezamenlijke contracten. • Ook de pers is voor de stad van essentieel belang. Interne spelregels en een onderzoek naar de behoeften van de pers moeten op termijn nog meer bijdragen tot een klantgericht en efficiënt persbeleid. • De afdeling communicatie zal blijven waken over de toepassing van de huisstijl en zal de uitwerking van een ‘één merkenstrategie’ voor de verschillende geledingen van de stad verder opvolgen en onderzoeken. • Ook zal de afdeling tijdens de volgende legislatuur in een eerste fase werk maken van de ontwikkeling van een visueel cachet waarmee het ‘Leuven-gevoel’ kan getoond worden bij externe actoren buiten de stadsdiensten. De geleidelijke invoering van een dergelijk label en het consistent gebruik ervan op typisch Leuvense producten en diensten, kan op langere termijn een aanzet zijn om een breed draagvlak voor een ‘volwaardige ‘één merkenstrategie’. • De cel communicatie stadsvernieuwing verzorgt al jaren de specifieke communicatie over openbare werken en stadsvernieuwingsprojecten: dat gaat zowel over de grotere projecten die te maken hebben met de fysische transformatie van de stad als de kleinere ingrepen (straten en pleinen). Er is duidelijk nood aan een goede en gestructureerde communicatie over stadsvernieuwing en openbare werken. Het is daarom evident dat deze werking in de volgende legislatuur wordt verder gezet. Het stadsvernieuwingsmagazine ‘Mozaïek’ blijft een belangrijk kanaal om deze informatie te verspreiden. Daarnaast worden ook andere media ingezet en op elkaar afgestemd om de verschillende doelgroepen juist te bereiken. Deze bestaande kanalen blijven ook de komende jaren de basis voor de communicatie over stadsvernieuwing: nieuwsbrieven, infovergaderingen, “OpZondagen”, rondleidingen, de stadswebsite, infopanelen in de publieke ruimte, lezingen en debatten, stadsvernieuwingsmagazine Mozaïek, thematische drukwerken over een specifiek project, informatie via Info Leuven, debatten, vragen beantwoorden via mail en telefoon, sociale media, participatietrajecten. • Naast de communicatie over de projecten in planning, in werf, … zal de cel communicatie stadsvernieuwing ook de volgende jaren acties en producten uitwerken die de stadsontwikkeling voor een groot publiek toegankelijk maken en die mee ingeschakeld kunnen worden in de stadsmarketing van Leuven (bijv. de OpZondagen). 1.4 Actieplan: De afdeling communicatie zal een bijdrage leveren tot het vergroten van de participatie en inspraak van de bevolking. 1.4.1 Actiepunten: • De rechtstreekse communicatie blijft in het hele communicatiegebeuren een belangrijke plaats verdienen. Het gesprek van een ambtenaar, burgemeester of schepen met de burger op een Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication