20

20 informatievergadering, een inloopnamiddag, een informele buurtbabbel in de verschillende wijken of een gedachtewisseling op het stadhuis (ontvangst nieuwe inwoners) worden steeds belangrijker om de dialoog met en het vertrouwen van de bevolking te versterken. • Het stadsbestuur wil de Leuvenaar blijven betrekken als partner in het beleid. Per project zal er een informatie- en participatietraject op maat opgezet worden. We ontmoedigen daarbij de “not-in-my-backyard”-mentaliteit en stimuleren consensus en begrip voor diverse belangen zodat het algemeen belang gerespecteerd wordt. • De verschillende betrokken stadsdiensten zullen hiervoor samenwerken zodat participatie en communicatie één logisch traject worden. De dienst communicatie neemt hiervoor de coördinatie op zich en werkt hiervoor een samenwerkingsvoorstel uit. 1.5 Actieplan: De afdeling communicatie bouwt een strategie uit op gebied van de digitale communicatie en dienstverlening. 1.5.1 Actiepunten: • Er moet een duidelijke samenhang zijn in de digitale communicatie van de stad. Elk digitaal product moet zichtbaar en gevoelsmatig van de stad Leuven zijn. Hiervoor ontwikkelen we een online huisstijl, maken we richtlijnen op rond webschrijven, stellen we procedures op elkaar af, … • Alle websites, sociale media, nieuwsbrieven en applicaties moeten voldoen aan kwaliteitseisen op gebied van techniek, design, taalgebruik, toegankelijkheid en usability. Cijfers en gebruikerstesten vormen de basis van het online beleid. Een veralgemeend gebruik van webstatistieken zorgt voor permanente monitoring. Zo bekijken we of de huidige digitale kanalen nog beantwoorden aan de noden en sturen we bij waar nodig. • Voor alle stedelijke websites (leuven.be, mleuven.be, 30cc.be, mijnleuven.be), projectwebsites (bv.amateurama.be, rodehond.be) en websites met externe partners (bv. leuvenklimaatneutraal.be) moet een beroep gedaan worden op de interne expertise van de cel digitale communicatie. De middelen moeten optimaal ingezet worden zodat de kwaliteit van de online producten stijgt, er schaalvoordelen ontstaan en de kosten dalen. • Mobiele websites krijgen prioriteit. In een eerste fase komen er mobiele versies van de stedelijke website(s). • We ontwikkelen mobiele applicaties die het dagelijkse leven van de Leuvenaar vereenvoudigen. De stad stelt hiervoor o.a. open data ter beschikking waarmee de online community aan de slag kan om gratis apps te ontwikkelen. • De dienst communicatie tekent een centrale sociale media strategie uit. In eerste instantie luisteren we naar wat er over de stad Leuven wordt verteld, beantwoorden we vragen en creëren we tweerichtingsverkeer. We onderzoeken de mogelijkheden van online inspraak en participatie. • Leuven bouwt zijn elektronische dienstverlening uit. Via het digitale loket moet de burger op eenvoudige wijze aanvragen kunnen afhandelen (tot en met elektronische betaling). De burger moet zijn dossier zelf kunnen opvolgen en beheren. We zorgen voor eenvormige procedures. We optimaliseren het online reserveren voor sport- en jeugdkampen en de online verkoop van tickets. 2. Beleidsdoelstelling: We streven naar een kwaliteitsvolle, efficiënte interne organisatie. 2.1 Actieplan: De afdeling communicatie zal extra inzetten op de interne communicatie. De afdeling waakt erover dat de informatie die verspreid wordt relevant, Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication