25

25 • De stad wenst het personeel flexibeler in te zetten, te evolueren van enkel taakgericht naar project- en opdrachtmatig werken en de medewerkers de mogelijkheid te geven inhoudelijk andere taken op te nemen. • Voor de marge van het personeelsbudget houdt de stad rekening met de evolutie van de inkomsten en uitgaven en het takenpakket. • De stad zal ondersteunende taken verder (optimaal) centraliseren en het personeel van deze overkoepelende diensten hiervoor de nodige know-how laten ontwikkelen. 1.2 Actieplan: De stad wil een nauwere samenwerking met het OCMW Leuven op vlak van personeelsbeleid. 1.2.1 Actiepunten: • De stad onderzoekt en realiseert een uitbreiding van de samenwerking met het OCMW Leuven op vlak van personeelsbeleid. Op basis van een kosten-batenanalyse wordt concreet in kaart gebracht op welke domeinen en op welke manier het best kan worden samengewerkt. • Personeelsmobiliteit tussen stad en OCMW wordt mogelijk gemaakt. De stad overlegt hiertoe verder met het OCMW en werkt de modaliteiten uit in de rechtspositieregeling. 2. Beleidsdoelstelling: De stad optimaliseert de interne organisatie en werking van de directie personeel met als doel een betere ondersteuning van de andere diensten op vlak van personeelsbeheer en –beleid. 2.1 Actieplan: We zetten in op administratieve vereenvoudiging en automatisering van werkprocessen. 2.1.1 Actiepunten: • De stad ontwikkelt en integreert een HRM tool die het mogelijk zal maken om een heel aantal taken binnen het domein van personeelsbeleid, zoals werving en selectie, vorming, evaluatie, … te automatiseren. • De stad werkt mee aan het Project Capelo. Hiertoe zet ze een databank op met gegevens over loopbanen in de overheidssector en vult ze, gefaseerd, voor al haar personeelsleden een elektronisch loopbaandossier in (als bron voor het elektronisch pensioendossier). 2.2 Actieplan: De stad wil alle directies en afdelingen relevante beleidsinformatie op vlak van personeelsbeleid aanbieden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication