30

30 Erediensten Visie Vandaag zijn 5 erkende erediensten actief op het grondgebied van Leuven : de rooms-katholieke eredienst, de protestantse eredienst, de anglicaanse eredienst, de islamitische eredienst en de orthodoxe eredienst. Een van de belangrijke uitdagingen voor de besturen van de eredienst, in het bijzonder voor de rooms-katholieke kerkfabrieken, is het beheer van het kerkelijke openbare patrimonium. Het overgrote deel van de uitgaven van de kerkfabrieken hebben betrekking op het onderhoud (en de restauratie of renovatie) van dat patrimonium. Het beheer van de gebouwen wordt steeds complexer en vereist meer en meer expertise. Vooral aanbestedingen van restauratiewerken en grote onderhoudswerken maar ook het financieel beheer van de kerkfabriek vraagt expertise op administratief en technisch vlak. Het is in beider belang dat de stad de kerkraad voldoende ondersteunt en expertise ter beschikking stelt in de uitvoering van haar taak. De parochiekerk was lange tijd een ankerpunt in onze samenleving : de kerk als gemeenschap, de kerk als oriëntatiepunt in het stedelijk weefsel. Het sociaal-culturele weefsel van vele wijken is, ook ruimtelijk, rond parochiekerken gegroeid. Naast de eigen intrinsiek religieuze en cultuurhistorische waarde bezitten deze gebouwen ook een architectonische, landschappelijke, stedenbouwkundige en monumentwaarde. De toenemende secularisering heeft geleid tot een onevenwicht tussen aanbod en gebruik van parochiekerken. Mensen blijven evenwel een behoefte hebben aan publieke plekken waar ze gemeenschap kunnen vormen. Her- en nevenbestemming van kerken kunnen aan deze behoefte een nieuwe invulling geven. We staan dan ook voor de uitdaging om dat patrimonium, met naast zijn intrinsieke religieuze betekenis ook vaak een grote architecturale en cultuurhistorische waarde, veilig te stellen voor de toekomst. In de conceptnota ”Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk” vraagt viceminister-president Geert Bourgeois een toekomstvisie te ontwikkelen inzake beheer en onderhoud voor het geheel van de parochiekerken. Ook hierin wil de stad de rol van facilitator en mede-debator opnemen om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen in respect voor de scheiding van kerk en staat. 1.Beleidsdoelstelling : De stad ondersteunt de kerkbesturen op hun vraag. 1.1 Actieplan: De stad staat de kerkfabrieken bij in het beheer van hun kerkelijk gebouwenpatrimonium. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication