31

31 1.1.1 Actiepunten: • In uitvoering van het decreet plegen we regelmatig overleg met het centraal kerkbestuur, waarbij de vragen en noden van de onder hen ressorterende kerkfabrieken kunnen besproken en geadviseerd worden. • De stad staat de kerkfabrieken op hun vraag bij in het opstellen van begroting, rekening, juridische kwesties, subsidieaanvragen. • Gelet op de alsmaar complexere wetgeving op overheidsopdrachten staan we de respectievelijke kerkfabrieken bij in het uitschrijven en opvolgen van de grotere restauratieen/of renovatiedossiers, dossiers van samenaankoop inzake energie, … • De stad verleent steun aan de vzw Al Ihsaan met het oog op het behoud van de moskee op haar huidige locatie. 1.2 Actieplan : De stad staat het centraal kerkbestuur op hun vraag bij in het opstellen van een globale toekomstvisie over de kerken. 1.2.1 Actiepunten: • We ondersteunen het centraal kerkbestuur in het kader van een parochiekerkenplan om een visie uit te werken over de toekomst van de parochiekerken, dewelke als basis kan dienen voor de opmaak of het bijsturen van het meerjarenplan. • De volgende aspecten komen in deze visie aan bod : − het actuele gebruik, − de cultuurhistorische en architecturale waarde van het gebouw en de bouwfysische toestand, − de plaats van de kerk in de ruimtelijke omgeving. • Deze visie kan leiden tot : − integraal behoud voor de bestaande religieuze functie; − medegebruik (door andere geloofsgemeenschappen), − multifunctioneel gebruik, waarbij de kerk occasioneel voor andere zaken kan gebruikt worden, − gedeeld gebruik (creatie van een kleinere liturgische ruimte binnen het kerkgebouw, waarbij de rest van de kerk een andere bestemming krijgt), − herbestemming. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication