33

33 1.1 Actieplan : Nieuwe overheidsinitiatieven worden op lokaal vlak ‘naadloos’ geïmplementeerd, op maat van de Leuvense burger. De werking van de directie wordt in grote mate geregeld door wetten, decreten en besluiten. Veel van deze wetten, decreten en besluiten worden opgemaakt op een hoger beleidsniveau en worden aan het gemeentelijk beleidsniveau aangeboden in overheidsinitiatieven. Deze initiatieven worden dan door de gemeenten concreet geïmplementeerd. De stad engageert er zich toe de nieuwe overheidsinitiatieven te implementeren op een manier zodat de continuïteit van de dienstverlening steeds wordt vooropgesteld. Bovendien zal, waar mogelijk, rekening gehouden met de verwachtingen van de Leuvense burger en de implementatie op de Leuvense burger afgesteld worden. Communicatie erover is een absoluut vereiste schakel in de implementatie van de nieuwe overheidsinitiatieven. 1.1.1 Actiepunten: het rijbewijs in bankkaartmodel wordt ingevoerd. • De omzetting van Europese regelgeving op het rijbewijs naar nationale regelgeving gebeurt door de FOD Mobiliteit en Verkeer. Gevolg is dat een nieuw ‘rijbewijs in bankkaartmodel’ wordt geïntroduceerd. 1.1.2 Actiepunten: biometrische gegevens worden verwerkt in paspoort en elektronische vreemdelingenkaart. • Een Europese verordening maakt binnenkort de afgifte van paspoorten met vingerafdruk verplicht. In België gebeurt dit onder de verantwoordelijkheid van de FOD Buitenlandse Zaken. Om dit te realiseren wordt hiervoor samengewerkt met de FOD Binnenlandse Zaken, die ook binnenkort biometrische verblijftitels voor onderdanen van derde landen zullen uitreiken. 1.1.3 Actiepunten: actieve medewerking wordt verleend aan algemene stadsinitiatieven. • De stad Leuven neemt heel wat initiatieven. Een aantal van deze initiatieven leiden tot een dienstverlening aan de Leuvense burger. Een concreet voorbeeld hiervan is het project ‘verdwijnpalen’. De directie burgerzaken verleent zijn expertise o.a. inzake dienstverlening aan andere stadsdiensten; en waar nodig wordt ingegaan op de vraag naar actieve loket-dienstverlening. 1.1.4 Actiepunten: identiteitsfraude wordt bestreden. • Identiteitsfraude wordt gezien als dé criminele activiteit van de toekomst. De maatschappelijke kost van deze manier van fraude, die aan de basis ligt van een ganse fraude-ketting, is enorm. Leuven zal actief meewerken aan de bestrijding van de identiteitsfraude en hiervoor lokaal een samenwerking met o.a. politie en parket opzetten. 1.1.5 Actiepunten: e-birth • De Leuvense materniteiten (U.Z.Leuven en Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart) starten in 2013 met e-birth. Dit project van FEDICT maakt de papieren gegevensstromen tussen de Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication