45

45 1.2.2 Actiepunten De stad gebruikt de verdichting als hefboom: • De stad tracht verdichtingsmogelijkheden te koppelen aan voorwaarden voor energetische optimalisatie. Waar relevant, worden ook andere lasten zoals het aanleggen van nieuw openbaar domein of nieuwe infrastructuur, aan woonontwikkeling opgelegd. Bij de herziening van het structuurplan zal de stad het onderscheid tussen de verschillende woonkernen, ook in kader van bevolkingssamenstelling, verder uitwerken. 1.2.3 Actiepunten Participatie: • De stad wil de Leuvenaar blijven betrekken als partner in het beleid (van het bedenken en uittekenen over het beslissen tot het uitvoeren) en per project zal er een informatie- en participatietraject op maat worden opgezet. Hierbij kunnen verschillende partijen betrokken worden. 1.3 Actieplan: De stad streeft ernaar dat in de verschillende stadsdelen een gezonde mix van verschillende bevolkingsgroepen blijft bestaan. 1.3.1 Actiepunten: • De woonbehoefte van de verschillende types gezinnen en bewoners wordt verder in beeld gebracht in het gedeelte woonbeleid van het ruimtelijk structuurplan. • In het ruimtelijk structuurplan differentieert de stad deze mix voor elke woonkern, afhankelijk van de ruimtelijke kenmerken van die woonkern. • De stad streeft ernaar dat gezinswoningen behouden blijven en door gezinnen worden bewoond. Hiervoor wordt zowel het opdelen van deze woningen tegen gegaan als onderzocht hoe eigenaars van “onderbewoonde” panden gestimuleerd kunnen worden enkele kamers in hun “te grote” woning te verhuren. We koppelen regels inzake studentenhuisvesting aan een duidelijk sanctiebeleid voor wie gezinswoningen toch ombouwt tot studentenwoningen. • Voor studenten wordt in een voldoende aanbod voorzien aan kwaliteitsvolle studentenkamers binnen grotere studentencomplexen, zoals opgenomen in het actieplan met de universiteit. Waar nodig worden voor de grootschalige huisvestingsprojecten RUP’s (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt. Daarnaast blijft het mogelijk voor eigenaars om een beperkt aantal studentenkamers te verhuren. We wensen hier een systeem van kotmadam 2.0 te promoten. We streven naar een evenwichtige spreiding van kwaliteitsvolle studentenhuisvesting. 1.4 Actieplan: De stad wil inbreuken op stedenbouwkundige, milieu- en woonkwaliteitswetgeving opsporen, vaststellen en vervolgen om de negatieve impact en hinder van dit soort inbreuken op het wonen te verminderen en te voorkomen. 1.4.1 Actiepunten: • De stad bouwt een kwaliteitsvol handhavingsbeleid en dienstoverschrijdende samenwerking uit rond toezicht en controle in het handhavingsbeleid. • Het handhavingsbeleid wordt vastgelegd in een lokaal handhavingsplan dat zorgt voor transparantie en rechtszekerheid voor de burger. In dit plan worden prioriteiten bepaald en taakafspraken geconcretiseerd. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication