46

46 • Ter uitvoering wordt er een dienstoverschrijdende controleploeg samengesteld die allerlei stedelijke en andere reglementering ter plaatse kan controleren zoals vergunning, woonkwaliteit en veiligheid, parkeerplaatsen, (binnen-)nummering, aangifte verhuur en belastingen… 1.5 Actieplan: De stad wil bestaande open-ruimtegebieden vrijwaren en ruimte voor water en groen in de kernen versterken zodat de publieke ruimte een ontmoetingsruimte wordt voor de inwoners en sociale cohesie bevorderd wordt. 1.5.1 Actiepunten Groen in de stad: • De stad maakt een groenstructuurplan (langetermijnvisie) op als onderdeel van het ruimtelijk structuurplan waarin wordt aangegeven waar men bijkomend groen kan en wil voorzien. Het plan bekijkt op een omvattende en samenhangende manier al de verschillende functies en soorten groen: recreatief groen, natuur, bos, landschap en klimaatgroen. Het geeft voor elke functie doelstellingen en kaarten die tonen hoe dit kan gerealiseerd worden. Openbaar groen en particuliere tuinen krijgen hierin een evenwaardige plaats. • Het bevat ook een actieplan om het groenareaal uit te breiden (o.a. Engels Plein, Sluispark, park Belle Vue, Tweewaters, Hertogendal..). • Er zal nieuwe natuur of groen gecreëerd worden ter compensatie van deze die verdwijnt. • Streefdoel is dat iedere Leuvenaar een buurtpark vindt op 400 m van zijn woning. Nieuwe (woon)projecten moeten voorzien in voldoende groen in de omgeving. • De renovatie van parken zal gebeuren met inspraak en ideeën van buurtbewoners en – verenigingen. Er zal meer ingezet worden op bruikbare en beleefbare parken die tegemoet komen aan de noden van verschillende leeftijdsgroepen (avontuurlijke speelzones, petanquebanen, barbecues,..). • Kleinere groenzones, vaak in het centrum, die door de jaren aan sierlijkheid hebben ingeboet, zullen we renoveren of opnieuw aanleggen. Meer inzetten op kleinschalige groenelementen kan ook bijdragen tot een aangename omgeving. • We bekijken de mogelijkheid om groenzones die momenteel niet in beheer of eigendom zijn van de stad, in te richten en open te stellen voor het publiek (bijvoorbeeld Tuin Dewalque). • Tijdelijk onbruikbare of braakliggende zones maken we bruikbaar voor recreatie, natuurontwikkeling of volkstuintjes. • We wensen ook meer bomen te voorzien in het centrum en de deelgemeenten. Bij de heraanleg van straten en voetpaden worden waar mogelijk straatbomen aangeplant. Rond de bomen wordt er maximaal onverharde oppervlakte behouden voor insijpeling van water en opname van zuurstof. Bomen zijn zeer belangrijke groenobjecten in een stad omdat ze het microklimaat beïnvloeden, een afkoelend effect hebben en luchtzuiverend werken. • We stimuleren het aanleggen van groendaken. • Het stadscentrum en de centra van de deelgemeenten zullen we rijkelijk bebloemen (o.a. met bebloemingssystemen en de uitbreiding van wisselperken). • De botanische tuin bouwen we verder uit. • Initiatieven van wijkcomités naar aanleg of beheer van wijkgroen worden gestimuleerd en ondersteund. • Bewoners worden gestimuleerd om hun privé-tuinen te delen. 1.5.2. Actiepunten Natuur in de stad: • De stad beheert de verschillende natuurgebieden (Parkabdij, De Bron, Keizersberg, Kesselberg,…), tracht het areaal uit te breiden en zorgt dat de belevingswaarde van de gebieden groot is zodat inwoners kunnen kennismaken met de natuurwaarden die in de stad aanwezig zijn. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication