49

49 2. Beleidsdoelstelling: Leuven is een boegbeeld inzake het klimaatbeleid en werkt op basis van de beste, beschikbare technologieën resoluut in de richting van een klimaatneutrale stad. 2.1 Actieplan: De stad wil Leuven klimaatneutraal 2030 realiseren als een stadsbreed gedragen project, samen met de bevolking en alle belangrijke actoren. 2.1.1 Actiepunten: • We zullen een globaal actieplan (met maatregelen op vlak van oa gebouwen, mobiliteit, energie en consumptie) uitwerken, opvolgen en periodiek actualiseren, waarbij alle betrokken actoren een engagement opnemen en waarmee de overgang naar een veerkrachtige en klimaatneutrale stad mogelijk wordt gemaakt. Het actieplan wordt geregeld geëvalueerd en bijgestuurd met betrokkenheid van de inwoners en projectpartners. • De stad zal een lange termijn projectstructuur, financiële structuur en communicatieplan uitwerken voor Leuven klimaatneutraal in samenwerking met alle betrokken projectpartners. Op deze manier wordt het beheer en de realisatie van het actieplan verzekerd op lange termijn. • We integreren het duurzaam milieubeleid in andere beleidsdomeinen door intensieve samenwerking met andere stadsdiensten, met als doel dat er zowel voor de interne werking als voor nieuw op te starten projecten rekening wordt gehouden met het streven naar een klimaatneutrale stad. 2.2 Actieplan: De stad streeft naar energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en wil dat iedereen deelneemt aan of investeert in acties voor energiebesparende investeringen en hernieuwbare energie. 2.2.1 Actiepunten: • We zullen deelprojecten uit het actieplan waarvoor de stad initiatiefnemer is voorbereiden en uitvoeren en we faciliteren de uitvoering van deelprojecten waarvoor andere partners initiatiefnemer zijn: ruimtelijke energieplanning, selecteren en begeleiden van de renovatie van een zogenaamde “klimaatwijk” voor collectieve renovatie, opmaken van warmtepotentiekaart, onderzoeken van mogelijkheden voor hernieuwbare energieproductie uit wind, zon en biomassa en faciliteren van de uitvoering van dergelijke projecten, opzetten van een energiebedrijf of gelijkaardige financiële structuur om investeringen in het klimaatbeleid, ook van private investeerders, te ondersteunen. • De stad zet een energieloket op met een gerichte en uitgebreide informatieverstrekking voor de verschillende doelgroepen, gaande van senioren, tot studenten, bouwers en verbouwers, kansarmen,… en hiervoor werken we samen met verenigingen, OCMW enz . • De stad zal cvba-so Pendule ondersteunen en uitbouwen tot een instelling die inwoners ondersteuning geeft in de financiering van energie-investeringen, gerichte acties opzet om energieaudits door te voeren en het energiezuiniger maken van woningen (bv samenaankoop isolatie). • We zullen verschillende campagnes uitwerken die inwoners, studenten of andere specifieke doelgroepen ondersteunen in het verduurzamen van hun woning zoals het uitbouwen van een project rond duurzaam bouwen-adviezen (o.a. i.s.m. provincie Vlaams-Brabant), het ondersteunen van het volgen van relevante cursussen, de opmaak van een thermografische opname, het energiesnoeiersproject of sensibilisatiecampagnes voor studenten en Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

50 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication