50

50 koteigenaars (zoals het project “Kotdicht” ism KULeuven). 2.3 Actieplan: De stad wil dat de volledige kringloop van materialen bekeken wordt, afval voorkomen centraal staat en maximaal ingezet wordt op de recyclage van materialen of grondstoffen. 2.3.1 Actiepunten: • De stad wil de vooraanstaande plaats die ze in Vlaanderen bekleedt inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers behouden en hiervoor diverse projecten opstarten. • We voorzien een brede informatiedoorstroming die voor iedereen toegankelijk is. • Een eerlijke tarifering met sociale correcties blijft de basis van het afvalbeleid. De stad volgt hierbij de richtlijnen van het nieuwe materialendecreet VLAREMA (Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). • We doen projecten en sensibilisatiecampagnes of acties die duurzaam productgebruik stimuleren. • We werken afvalpreventie-initiatieven uit zoals stimuleren van thuiscomposteren en kringlooptuinieren, afvalarm winkelen of afvalarme feesten, gebruik van katoenen luiers, enz. . • We stimuleren herbruikbare goederen en doorgedreven selectieve inzameling van afval om recyclage mogelijk te maken. • We overleggen met de afvalintercommunale EcoWerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om de energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materialenrecyclage mogelijk te maken. 2.4 Actieplan: We willen de inwoners bewust maken van de invloed van mobiliteit op het milieu, zo een draagvlak creëren voor het realiseren van autoluwe woonkernen in de stad, en we stimuleren duurzame mobiliteitsoplossingen. 2.4.1 Actiepunten Bewustmaking: • We ondersteunen acties die de impact van autoverkeer en de milieuvoordelen van een andere mobiliteit aantonen, zoals Leuven Autovrij, Leuven Fietsstad, ... (zie ook beleidsdoelstelling 3 en actieplannen) 2.4.2 Actiepunten Duurzame mobiliteit: • We zullen projecten opzetten en ondersteunen die de nood aan autoverplaatsingen voor de Leuvenaar verminderen (zie beleidsdoelstellingen 3 en actieplannen). • Voor de invulling van de resterende vraag naar autoverplaatsingen stimuleren we het elektrisch vervoer, door onder andere oplaadpunten voor elektrische wagens te voorzien. • We ondersteunen actief elektrische mobiliteit in nieuwe stadsontwikkelingsprojecten. • Het autodelenproject breiden we uit met nieuwe standplaatsen in deelgemeenten, elektrische wagens, bakfietsen enz. en we ondersteunen bewonersinitiatieven rond autodelen. We bekijken ook de mogelijkheid om voor kansengroepen tussen te komen in een Cambioabonnement. • De stad wil particulier autodelen stimuleren (Autopia). Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication