51

51 2.5 Actieplan: De stad wil een geïntegreerde aanpak van het waterbeheer volgens de principes van het integraal waterbeheer waarbij watersystemen als geheel bekeken worden. 2.5.1 Actiepunten Beekbeheer: • De stad voorziet ruimte voor water door het vrijwaren van beekdalen als elementen van waterbeheersing en natuurlijke structuur, en het aanduiden of creëren van overstromingsgebieden. • We vergroten de ecologische waarde van water door een gepast beekbeheer. • Waar mogelijk leggen we overwelfde rivieren open. 2.5.2. Actiepunten Waterkwantiteitsbeheer: • De stad doet aan waterkwantiteitsbeheersing door een gepast beekbeheer en door infiltratiemogelijkheden, regenwaterinstallaties, groendaken en bufferbekkens. • We zullen het erosiebestrijdingsplan dat opgemaakt is om afspoeling van akkers of uitspoeling van holle wegen en taluds tegen te gaan, gefaseerd verder uitwerken, samen met betrokken landbouwers. 2.5.3. Actiepunten Beheer riolen: • De stad wil voldoende investeren in en goed onderhouden van het rioleringsstelsel om de waterkwaliteit enerzijds en de afwateringscapaciteit anderzijds te garanderen en te verbeteren. • We zetten de inspanningen om regenwater en afvalwater te scheiden verder. • We zetten voldoende in op preventief onderhoud. • De zoneringsplannen voeren we verder uit. • De stad voert het Hydroplan verder uit: − Hoegaardsestraat − Jules Persoonsstraat • De stad wil de Kapucijnenvoer heraanleggen. 2.6 Actieplan: De stad wil dat lokale voedselproductie en stadslandbouw een wezenlijk onderdeel uitmaken van het duurzaam beleid en het project Leuven klimaatneutraal. 2.6.1 Actiepunten: • We willen projecten inzake innovatieve stadslandbouw (bv vertikaal tuinieren), samentuinen, volkstuintjes, tuindelen, enz .uitwerken. • Projecten die partners, zowel beroepslandbouw, verenigingen als inwoners opzetten inzake verduurzaming van de landbouw in onze stad, zullen we ondersteunen. • We zetten in op sensibilisatie over het belang van stadslandbouw zowel op het vlak van voedselproductie, de ecologische impact van consumptie als het belang voor de leefbaarheid van de stad (sociaal en op het vlak van groenvoorziening) en werken hiervoor campagnes of speciale projecten uit zoals natuur- en landbouweducatie in Parkabdij (stadsboerderij). • We houden acties ter promotie van vegetarische voeding, kraantjeswater (i.s.m. VMW)... Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication