5

5 mybackyard”-mentaliteit en stimuleren consensus en begrip voor diverse belangen zodat het algemeen belang gerespecteerd wordt. Financiën De huidige financiële toestand moet het mogelijk maken de aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting (7,5 in 2012) en voor de onroerende voorheffing (1.400 in 2012) ongewijzigd te laten voor de rest van de legislatuur. Deze aanslagvoeten blijven lager dan de gemiddelde aanslagvoeten van de centrumsteden. Als de financiële toestand van de stad gunstig evolueert, zal de stad onderzoeken hoe men de indexering van de onroerende voorheffing op de enige gezinswoning kan compenseren. We dringen bij de bevoegde overheden aan op: • het creëren van de mogelijkheid om een gedifferentieerde aanslagvoet inzake onroerende voorheffing te hanteren; • een compensatie voor de zgn. “vervennootschappelijking”; • op een voor de centrumsteden meer billijke verdeling van de diverse fondsen. Het is evident dat de druk van ongeveer 35.000 inwoners die niet mogen ingeschreven worden in de bevolkingsregisters hierbij in rekening moet worden gebracht. Het plafond voor de schuldfinanciering wordt bepaald op maximaal 100 miljoen euro te spreiden over de hele bestuursperiode. Investeringen De reeds opgestarte initiatieven worden opgenomen in het bestuursakkoord en worden voltooid. We denken aan Park Belle Vue, de Vaartkom, de Wakkerzeelsebaan, de zwembadsite Wilsele, de Abdij van Park, Hal 9,... Fiets- en voetpaden moeten er altijd degelijk bijliggen. Daarom wordt er een objectieve planning opgesteld voor het preventief onderhoud van stoepen, fietspaden en wegen. Deze planning wordt gebaseerd op relevante parameters zoals tijdstip van de aanleg, de voorziene levensduur van het gebruikte materiaal in combinatie met de intensiteit van gebruik,... Het onderhoud wordt preventief ingepland om op die manier de levensduur te verlengen en dure, volledige, heraanleg te vermijden, zodat voor hetzelfde geld meer straten, wijken,… onderhouden kunnen worden. Na het op punt stellen van deze methode wordt nog voor het einde van 2013 een indicatieve planning opgemaakt voor de rest van de bestuursperiode. We reserveren hiervoor bijkomende middelen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication