53

53 2.9 Actieplan: De stad wil haar publieke gebouwen als pilootprojecten voor klimaatneutraliteit inzetten. 2.9.1 Actiepunten: • We streven stadsbreed en directieoverschrijdend naar compacte en multifunctionele gebouwen en optimaliseren de bestaande gebouwvolumes naar multifunctionaliteit van gebruik en bezetting (cfr brede school; verdichting op gebouwenniveau). We richten een cel op ter bevordering van rationeel ruimtegebruik en het onderzoek naar en begeleiden van optimalisatieprojecten binnen stadsgebouwen. (zie ook actieplan 4.2) • Op korte termijn voeren we energiebesparingsmaatregelen uit voor 15 quick-win gebouwen. • De stad voert een conditiemeting uit van de 42 grootste gebouwen. We werken een beslissingsmodel uit i.v.m. de evolutie van deze gebouwen. We stellen een meerjarenonderhoudsprogramma op dat ook de evolutie naar klimaatneutrale gebouwen moet begroten. • Per gebouw bepalen we het ambitieniveau van de mate van klimaatneutraliteit, met een onderscheid tussen icoongebouwen, bestaande gebouwen en nieuwe of vervangingsprojecten. • Doorlopend monitoren we het energie- en waterverbruik in de stadsgebouwen en belangrijke gebouwdelen gecombineerd met communicatie naar diensten en directies (responsabilisering/wedstrijd en groepsgevoel bevorderend). • We bouwen een meerjareninvesteringsfonds op dat vanaf heden gespijsd wordt door de uitgespaarde recurrente energiekosten als gevolg van energiebesparingsmaatregelen om op langere termijn energiebesparende maatregelen te financieren. • Beslissingen over renovatie van gebouwen bereiden we voor aan de hand van de Trias Energetica, duurzaamheidsindex en Life Cycle analyse die een beter inzicht geven in de kosten over de ganse levensduur van een gebouw. We leggen de focus op een geïntegreerde aanpak van gebouwen en sites om schaalvoordelen en energieuitwisseling te kunnen meenemen in een gecoördineerde aanpak. • Opzetten van een testproject rond Windenergie en een onderzoek en eventuele uitvoer van extra zonnepanelenvelden en het plaatsen van Zonneboilers. • We zetten communicatiekanalen op om gerealiseerde projecten in de kijker te plaatsen en aan kennisdeling te doen over bevindingen aan derden. We zetten een kennisgroep op over best practices en gegevensuitwisseling met andere steden. • We bouwen netwerken op en nemen actief deel aan werkgroepen op regionaal, nationaal en Europees niveau, met als doel kennisopbouw en het wegen op regelgeving. 3. Beleidsdoelstelling: Leuven wil een bereikbare stad zijn, die streeft naar duurzame mobiliteitsoplossingen, enerzijds door het verhogen van de nabijheid van voorzieningen, anderzijds door het faciliteren van een verplaatsingsgedrag geënt op het STOP-principe. In het STOP-principe wordt voorrang gegeven aan Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en dan pas aan de Personenwagen. Een verhoging van het aantal verplaatsingen te voet of per fiets is dan ook het doel dat primair vooropgesteld wordt. Hierna richten we ons op het openbaar vervoer en het autoverkeer. We willen komen tot een vermindering van de verplaatsingsbehoeften door een integratie van het ruimtelijk - en mobiliteitsbeleid en daarnaast door voldoende voorzieningen te plaatsen in de woonkernen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication