61

61 5.Beleidsdoelstelling: De stad werkt aan een duurzaam behoud en beheer van haar onroerend erfgoed. Visie Van 17e-18e eeuwse woonhuizen over kerken, kloosters, abdijen, bossen en colleges tot brouwerijen en wederopbouwpanden: het Leuvense erfgoed is heel divers en het resultaat van een stad die altijd in evolutie was. Ook vandaag zet Leuven steevast in op stadsvernieuwing en -ontwikkeling. Het is van belang dat het Leuvense erfgoed, dat het stadskarakter bepaalt, deel uitmaakt van deze toekomstplannen, door het duurzaam te behouden en maximaal te integreren in de dynamische ruimtelijke ontwikkeling. 5.1 Actieplan : De stad zal een wettelijk kader scheppen om haar waardevol onroerend erfgoed beter te behouden voor de toekomst. 5.1.1 Actiepunten : • de stad stelt een stedenbouwkundige verordening op, die toelaat waardevolle gebouwen en beeldbepalende straatbeelden te behoeden voor sloop en voor verbouwingen die de erfgoedwaarden ernstig aantasten. Dit, op korte termijn in de binnenstad, en in de deelgemeenten zodra hier de inventarisatie van het onroerend erfgoed is gebeurd. Voor de selectie stelt de stad een eigen afwegingskader op. • de stad bepleit bij de Vlaamse overheid de inventarisatie van het onroerend erfgoed in de deelgemeenten. De stad zal deze inventarisatie ondersteunen voor zover de capaciteiten van de diensten dit toestaan. • de stad bepleit bij de Vlaamse overheid de bescherming als monument, landschap of als stadsgezicht van het meest waardevolle erfgoed. De stad zal de voorbereiding van de beschermingsdossiers ondersteunen voor zover de capaciteiten van de diensten dit toestaan. • de stad houdt bij de opmaak van RUP’s en ontwikkelingsplannen rekening met de maximale integratie van en de zorg voor het aanwezige onroerend erfgoed. • de stad bestrijdt de leegstand van erfgoedpanden, via b.v. een actieve ondersteuning van herbestemmingsprojecten en de opheffing van de vrijstelling van de leegstandstaks voor monumenten. • de stad zal op basis van de inventaris ‘versteende getuigenissen’ een beleid van behoud, beheer, bescherming en restauratie van het funeraire erfgoed uitwerken. 5.2 Actieplan: De stad besteedt bijzondere aandacht aan het beheer van het eigen waardevol patrimonium. 5.2.1 Actiepunten : • de stad stelt de restauratiedossiers op en restaureert na toezegging van subsidies: de relicten van de eerste stadsomwalling in het Handbooghof en het stadspark, de verdere restauratiefases van de Sint-Pieterskerk, de Sint-Jacobskerk, de Sint-Geertruiabdij, van de Hallen 4, 5 en 9 van de Centrale Werkplaatsen, de Parkabdij, de burchtmuur Keizersberg, de salons en de pui van het stadhuis en de daken van de stadsschouwburg. Kleinere werken worden al dan niet uitgevoerd zonder subsidietoezegging (het betreft bijvoorbeeld werken aan het Augustinessenklooster, de orangerie van de kruidtuin, poort Schrijnmakersstraat). Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication