62

62 • de stad is voor al haar beschermd gebouwd patrimonium lid van Monumentenwacht waardoor een inspectie op regelmatige basis gegarandeerd is. Op basis hiervan worden de nodige onderhoudsplannen opgemaakt. • de stad heeft een afgesproken overlegstructuur met het agentschap Onroerend Erfgoed voor de bespreking, opvolging en coördinatie van de verschillende lopende restauratieprojecten en dossiers waarbij erfgoed betrokken is. 5.3 Actieplan: De stad speelt een actieve rol bij het beheer van het onroerend erfgoed waarvan de stad zelf geen eigenaar is. 5.3.1 Actiepunten : • de stad verleent steun aan de restauratiedossiers van de Abdij Vlierbeek, Sint-Michielskerk, monumentale en waardevolle kerken, … • de stad geeft ondersteuning voor de opmaak van een masterplan en beheersplan voor de Abdij Vlierbeek. • de stad pleegt het nodige overleg met de kerkraden en het centraal kerkbestuur (zie: erediensten). • de stad voorziet de nodige budgetten voor de subsidieverlening voor restauratiewerken op het grondgebied van Leuven. • De stad kan het bouwheerschap overnemen van verschillende kerkfabrieken en staat deze bij met technisch advies (zie ook: erediensten). 5.4 Actieplan: De stad wil de bewoners bewust maken van haar erfgoedrijkdom en een draagvlak uitbouwen voor het duurzaam behoud en beheer ervan. 5.4.1 Actiepunten : • de stad zal acties opzetten om onroerend erfgoed te ontsluiten (bv. openstellen van waardevol patrimonium i.s.m. Toerisme Leuven en KULeuven, het organiseren van openwerfdagen zoals ‘Parkabdij op zondag’ of van archeologische opgravingen, het openstellen van herbestemde monumenten, erfgoedbijdragen in Mozaiek, …) • de stad werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van de conceptontwikkeling van Toerisme Vlaanderen voor de abdij van Park. • de stad neemt actief deel aan de organisatie van Open Monumentendag. • de stad neemt initiatieven om de aanwezigheid van waardevol erfgoed beter bekend en zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door het aanbrengen van infoborden op dit erfgoed. • de stad neemt het initiatief voor de organisatie van studiedagen naar aanleiding van haar specifieke restauratieprojecten: studiedag ICOMOS omtrent herbestemming St-Jacobskerk, bezoek aan M, werfbezoek in de abdij van Park, … • de stad zal aan de hand van sensibilisatieacties bewoners bewust maken van de bijdrage die duurzaam beheer van erfgoed kan leveren aan het behalen van de doelstellingen van Leuven Klimaatneutraal. 5.5 Actieplan : De stad zal naast het bouwkundig erfgoed ook het archeologisch en landschappelijk erfgoed een plaats geven in haar werking. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication