64

64 V. Leven, Leren en Werken Visie Leven Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen. Voor een geïntegreerd welzijnsbeleid kiest de stad voor een emancipatorisch OCMW, dat verder de nodige middelen ontvangt voor een optimale werking. Op die manier blijven de inwoners gegarandeerd van het recht op maatschappelijke dienstverlening, zodat zij menswaardig kunnen leven. Daarom is de strijd tegen de kinderarmoede, energiearmoede en voor activering, empowerment, gezondheid en betaalbaar wonen een absolute prioriteit. Tussen de administratieve en logistieke diensten van de stad en OCMW kiezen we voor een verregaande samenwerking. Een plan van aanpak wordt uitgewerkt voor einde 2013. Een toegankelijke, vraaggerichte en geïntegreerde dienstverlening wordt inclusief en preventief aangeboden waar het kan, en is specifiek en curatief waar het moet. De Thuiszorg van OCMW Leuven is een laagdrempelige dienstverlening, waar cliënten, familie en mantelzorgers zich welkom voelen. Deze dienst streeft naar een integrale dienstverlening om thuiswonende senioren en zwaar zorgbehoevende inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen, met behoud en stimuleren van zelfredzaamheid waar mogelijk, en met respect voor ieders eigenheid en zelfbeschikkingsrecht. Daarnaast is het blijvend aanbieden van hoogstaande en zeer kwaliteitsvolle dienstverlening, waarbij de cliënt centraal staat en waarbij de “zorg op maat”gedachte wordt gehuldigd, op het vlak van de residentiële ouderenzorg en de lokale dienstencentra, primordiaal. De verschillende situaties en generaties van senioren dienen op een gediversifieerde manier te worden benaderd. Het beleid en de dienstverlening van de stad worden afgestemd op hun verschillende behoeften. De diversiteit op Leuvens grondgebied is groot. Naast meer dan 150 verschillende nationaliteiten leven hier zowel ouderen als jongeren, mannen en vrouwen, alleenstaanden en verschillende gezinsvormen, mensen met een beperking, holebi’s en transgenders. De stad zet in op gelijkwaardigheid, gelijkheid, participatie van allen, integrale toegankelijkheid en bestrijdt alle vormen van discriminatie en bedreigingen van fysieke en psychische integriteit. De stad voert een inclusief diversiteitbeleid. Sociale samenhang van de verschillende bevolkingsgroepen wordt gestimuleerd door buurtwerking. Via buurtwerk wil Leuven een open en solidaire stad zijn, waar mensen doorheen verschillen verbonden zijn met elkaar, maar ook met het zuiden en met komende generaties. De stad streeft er naar om mensen van diverse leeftijden en achtergronden op een positieve wijze te laten samenleven. Tevens is buurtwerk een ideaal kruispunt voor kansarmoedebestrijding in de verschillende aandachtsbuurten en is het de brug tussen bewoners en stadsdiensten. Alle Leuvense straten en wijken moeten aangenaam zijn om in te wonen. Wat de gebiedsgerichte werking van de stad betreft, opteert men voor een sociale territoriale invalshoek dat zich richt op alle Leuvense inwoners. Door in te zetten op buurtregie, Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication