65

65 actief burgerschap en buurtbetrokkenheid tracht de gebiedsgerichte werking een kwaliteitsvolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Ook kinderen en jongeren moeten zich hier thuis voelen en worden beschouwd als volwaardige burgers. Daarin speelt het stedelijk jeugdcentrum Vleugel F een belangrijke rol en voert daaromtrent een progressief beleid. Rekening houdend met het bijzondere belang van inspraak en participatie bij het vorm geven van jeugdbeleid, geeft de stad de nodige steun aan het georganiseerde en nietgeorganiseerde jeugdwerk. De jeugdinfrastructuur en speelterreinen dienen ook te worden uitgebouwd en verbeterd. Het kinderrechtenverdrag vormt het uitgangspunt van de werking. Kinderen en gezinnen hebben het recht om in de best mogelijke omstandigheden te leven. De afdeling kinderopvang van Stad Leuven investeert immers in een gezinsvriendelijk beleid met als pijlers laagdrempelige gezinsondersteuning op maat van elk gezin, en kwalitatieve en betaalbare kinderopvang. De werkelijke noden van de stad inzake kinderopvang zijn groter dan het aanbod. Het blijvend aandringen bij de bevoegde overheid om de middelen verder te verdelen volgens deze werkelijke noden (o.a. opvang voor zowel kinderen van inwoners als van werknemers die geen inwoner zijn van de stad) is dan ook cruciaal. De stad neemt de lokale regie met betrekking tot kinderopvang op. Inzetten op het behoud en het verhogen van het aantal betaalbare voorschoolse kindplaatsen behoort tot de opdracht, evenals het optimaliseren –in nauw overleg met de scholen- van de werking van binnenschoolse opvang. Alle burgers moeten toegang hebben tot gezondheidszorg. Daarvoor werkt de stad samen met het Lokaal Gezondheidsoverleg Oost-Brabant en relevante gezondheidspartners op haar grondgebied. Naast de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zal Leuven ook aandacht besteden aan lokale noden en behoeften op het vlak van gezondheidspromotie en preventieve gezondheidszorg. Om deze doelstelling te realiseren en een integraal gezondheidsbeleid te kunnen realiseren, wordt een overlegplatform gezondheid opgericht waar alle partijen die een rol spelen in het gezondheidsbeleid vertegenwoordigd zijn. Onze solidariteit en wil tot goed samenleven overschrijdt de Leuvense grenzen met een gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid waarvan we het draagvlak willen vergroten. Naast het ondersteunen van de ‘klassieke’ actoren in ontwikkelingssamenwerking willen we rechtstreekse samenwerken met het bestuur van Para in Suriname om er de bestuurskracht te versterken. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication