69

69 1.4 Actieplan: Aanpak van dak- en thuisloosheid en slechte huisvesting. Er komt een “structureel overleg” met alle huisvestingsactoren dat moet leiden tot concrete aanbevelingen. Tevens zetten we onze acties ter preventie van dak- en thuisloosheid verder. Preventieve acties zullen nog meer doorgedreven gebeuren in geval van een nakende uithuiszetting door een sociale bouwmaatschappij. Er wordt verder geïnvesteerd in kwaliteitsvolle noodopvang en nachtopvang tijdens de wintermaanden, in samenwerking met het CAW regio Leuven. Verder wordt de mogelijkheid van de oprichting van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor nietbegeleide buitenlandse minderjarigen onderzocht. 1.5 Actieplan: Toegang tot de gezondheidszorg verhogen. Er zal een preventieplan uitgewerkt worden, met aandacht voor gezonde voeding, sport en geestelijke gezondheidszorg, in nauw overleg met de lokale partners. Wij zullen het aanbod aan organisaties die zich bezig houden met de geestelijke gezondheid nog veel ruimer bekend maken. Het onderzoek naar de verplichte aansluiting bij het ziekenfonds zal worden geïntensifieerd en de samenwerking met de twee wijkgezondheidscentra versterkt. Ook het gebruik van het zgn. Globaal Medisch Dossier en het gebruik van het ‘derdebetalersysteem’ bij onze cliënten zal aangemoedigd worden. Verder zullen we onze medewerking verlenen aan het project ‘eCarmed’, “Elektronische medische kaart”. 2. Beleidsdoelstelling: Zorgen voor een toegankelijke, vraaggerichte, kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening, niet alleen gericht op individuele financiële en curatieve steun, maar ook preventief en groepsgericht. 2.1 Actieplan: Toegankelijkheid van de hulpverlening verhogen. Op basis van de resultaten van de toegankelijkheidsscan willen we onze toegankelijkheid verbeteren en ons engageren voor een dienstverlening die bekend, begrijpbaar, betaalbaar, bruikbaar, beschikbaar, betrouwbaar en bereikbaar is. We zorgen mee voor de organisatie van dialoogmomenten bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering, in nauwe samenwerking met de armenorganisaties. Het OCMW en de stad, samen met de partners uit het werkveld, zullen zich inzetten voor een actieve opsporing en een radicale bestrijding van de armoede, veelal ook verdoken armoede. De maatregelen zullen opgelijst en verzameld worden in een globaal, geïntegreerd en inclusief armoedebeleidsplan, waarbij in een participatief moment wordt voorzien voor de “Verenigingen waar armen het woord nemen” en andere betrokkenen uit de doelgroep. Zij krijgen de Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication