70

70 mogelijkheid om vanaf de start van de opmaak van het plan mee te participeren. De vooruitgang in de uitvoering van dit armoedebeleidsplan zal jaarlijks worden besproken tijdens een armoedeconferentie met een doorgedreven participatie van armoedeorganisaties en mensen in armoede. 2.2 Actieplan: Kwaliteit van de hulpverlening verhogen. We werken verder aan de uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid, in nauwe samenwerking met de Stad en CAW en andere hulpverleningspartners, met het oog op de verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit van de hulpverlening. Het project Het Nieuwe Werken (HNW) moet de Sociale Dienst in staat stellen om op een efficiënte en effectieve manier het werk te organiseren en de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze dienstverlening aan de cliënten te vergroten. De behoefte van de cliënt zal leidend zijn bij de vormgeving van de dienstverlening. 3. Beleidsdoelstelling: Een optimaal en performant operationeel (opname)beleid voeren in het kader van de residentiële zorg (woonzorgcentra) om maximaal in te spelen op de noden van (zwaar) zorgbehoevende senioren. 3.1 Actieplan: Het opnamebeleid optimaliseren in functie van zware zorgbehoevendheid. Er wordt een gemeenschappelijke intakecel voor Thuiszorg en WZC’s opgericht en diepgaandere huisbezoeken door maatschappelijk werkers uitgevoerd ter voorbereiding van opname in het WZC. 3.2 Actieplan: In Wijgmaal wordt zo snel mogelijk een woonzorgcentrum gebouwd. 3.3 Actieplan: We nemen ons voor een zorgbedrijf op te richten tegen 1 januari 2015. Ten dien einde wordt er onderzocht op welke wijze dit de meeste toegevoegde waarde kan bieden. 3.4 Actieplan: De toegankelijkheid van de dienstverlening bevorderen door informatie en communicatie. Dit zal gerealiseerd worden door nog meer slagkrachtige samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met de zorgpartners om de wederzijdse doorverwijzing te Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

71 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication