84

84 Gebiedsgerichte werking 1. Beleidsdoelstelling: In de Leuvense wijken neemt de gebiedsgerichte werking een regisserende rol op inzake leefbaarheid. De wijk of de buurt wordt gebruikt als een bevattelijke schaal voor regie. 1.1 Actieplan: De gebiedsgerichte werking pakt samenlevingsproblemen op buurtniveau aan in regie, en nemen daarvoor de nodige acties. Dit doen ze op het terrein, samen met relevante actoren op dat terrein en de relevante partners voor het betreffende leefbaarheidsprobleem (bewoners, wijk- en andere organisaties, stadsdiensten en bestuur). 1.1.1 Actiepunten: • Afwerken van lopende regieprojecten (Hoogland, Casablanca, Heilig Hart Heverlee, Burgemeestersstraat,…) • Inspelen op nieuwe signalen en uitdagingen gesignaleerd door burgers of partners. • Kennis over de wijken en stadsprojecten verzamelen door analyses, terreinwerk en deelname aan overleg. • Waar nodig zet de gebiedsgerichte werking zelf focusgroepen op of neemt deel aan bestaande focusgroepen.(bv. hangjongerenbeleid) • Waar nodig zet de gebiedsgerichte werking zelf ad-hoc overleg op of neemt deel aan bestaande overlegmomenten. (bijv. overleg met gemeenschapswachten, buurtbewoners,…) • De gebiedsgerichte werking zet i.s.m. de politie externe wijkzorgteams op waarin verschillende professionele partners elkaar op structurele wijze ontmoeten. 1.2 Actieplan: De gebiedsgerichte werking spoort proactief noden op door resultaten van projectmatige acties, op basis van de gemaakte wijkanalyses en op basis van bredere evoluties in de samenleving van waaruit algemene noden doorgetrokken kunnen worden tot op wijkniveau. 1.2.1 Actiepunten: • De gebiedsgerichte werking beschikt over wijkanalyses inzake leefbaarheidsaspecten die gebaseerd zijn op objectieve gegevens en wetenschappelijk onderbouwd zijn. • Tijdens de uitvoering van projecten of stadsbrede acties besteedt de gebiedsgerichte werking aandacht aan prominente en ook aan achterliggende noden van de deelnemers. • Iedere wijkmanager heeft voeling met zijn/haar wijk. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication