95

95 3.1 Actieplan: De stad betrekt het middenveld, stakeholders zoals ouders én uiteraard de kinderen en jongeren zelf bij de totstandkoming en de uitvoering van het beleid, en dit zowel ad hoc als op structurele wijze. 3.1.1 Actiepunten: • De stad vernieuwt de structurele participatie via de jeugdraad naar participatievormen op maat van de diverse groepen jeugd. • De stad organiseert een vaste commissie van advies om het bestuur van de vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven met raad en daad bij te staan. • De stad werkt vindplaatsgericht om jongeren en kinderen te bereiken voor deelname aan beleid, bvb. op school, en versterkt daarvoor ook de samenwerking met de scholen en andere sectoren zoals onderwijs, sport en cultuur. • De stad zorgt ervoor dat ook nieuwe groepen jongeren aandacht op maat krijgen, zodat elk kind en jongere de kans heeft zijn stem te laten horen. • De stad ontwikkelt digitale tools op maat van jongeren om ze bij het beleid te betrekken, en stelt bijvoorbeeld het college voor op jongerenmaat. • De stad betrekt altijd en in een zo vroeg mogelijke fase de buurt en de kinderen en jongeren bij werken aan jeugdinfrastructuur en openbare ruimte • De stad betrekt bij de aanleg of heraanleg van jeugdterreinen altijd de jeugd en bewoners uit de buurt van deze terreinen. • De stad betrekt het middenveld via jeugdwelzijnsoverleg en jeugdwerkoverleg als structurele partners van jeugdbeleid in Leuven. • De stad ondersteunt participatieve initiatieven die kinderen en jongeren de kans geven inspraak te hebben (bv. KRAS-scholierenparlement). 3.2 Actieplan: De stad wil vrijwilligerswerk voor jongeren aantrekkelijker maken door het opzetten van gerichte en innovatieve acties. 3.2.1 Actiepunten: • De jeugddienst zet rekruteringsacties op die rechtstreeks jongeren aanspreken en motiveren om zich te engageren voor deze maatschappij • De jeugddienst voert een actief waarderingsbeleid op maat van jongeren voor haar eigen werkingen, met een gedegen jaarwerking. • De jeugddienst voert een actief vormingsbeleid voor animatoren, met een specifiek luik voor doelgroepjongeren. • De jeugddienst differentieert in zijn aanbod aan vrijwilligerswerk, zodat ook kort een heel specifiek engagement mogelijk is. 4. Beleidsdoelstelling: De stad biedt actief plaats aan jongeren in de stad, en is naast een jonge stad ook een stad op maat van jongeren. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

96 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication