0

Juni 2022 | 40ste Jiergong | nûmer 6

               ---                     

Agenda juli en augustus 2022                                                                                                                        -   Inhoud van deze Diggelfjoer                                                                                       -                       -                                                     Huisartsen Praktijk Hornstra gesloten: 11 juni – 3 juli Elke maandag is er weer de jûnskuier van FDD. We lopen dan een rondje met een ieder die mee wil. Mocht je ook een keer mee willen wandelen: We verzamelen elke maandag om 19.00 uur bij het dorpshuis om vervolgens gezellig met z’n allen een stuk(je) te lopen. Elke woensdagavond competitiekaatsen op het sportveld! Bibliotheek Wommels is in de vakantieperiode gewoon open. Behalve maandag 18 en 25 juli en woensdag 20 en 27 juli, dan is de bibliotheek gesloten. De   vrijdagen van die 2 weken zijn we WEL open. En met de Freule op 10 augustus zijn we er ook een dagje niet. Tot ziens op al die andere dagen. Combineer het eens met een bezoekje aan zwembad de Klomp. Twee vliegen, één klap. In de maanden juli en augustus is er een zomerexpositie van oud-Eastereiner Boukje Oosterhof. Zij is mixed media kunstenaar. Kom gerust een kijkje nemen tijdens onze openingstijden.                         Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân! Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de periode van 2 juli t/m 10 september meer dan 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert! www.tsjerkepaad.nl Kolofon                                             -  -  -              -        -    -    -                                              

Fan de redaksje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             We binne der wer yn septimber! Redaksje, Hans, Esther, Watse en Elisabeth PS: Wat it ôfsluten fan it jubileumjier oangiet, dizze Diggelfjoer hawwe jo ‘yn styl’ ûntfongen en is persoanlik brocht troch ús as redaksje. Miskien hawwe jo ús sjoen en oars……helaas. Mar der binne fêst noch wol foto’s makke ;-) Concert Koor Sjong zondag 22 mei 2022 in de Fermanje in Itens                                                                                                                                                                                                                                                         U bent van harte welkom om ook eens mee te zingen. We repeteren drie keer per maand op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het dielshus in Wommels. Voor meer informatie: mail naar koorsjong@gmail.com 

Geheugensteun                                        - -    -  - - -  - -  - - -  - -  - -  - -  - - -  -   -    -    -    -    -  –                      - -     -      -                 -  -                     -      -         –                 –    Swit & Sit- Rin 2023                              -           Earst Switte, dan Sitte! Huur Start- en Finishboog  -            -                                               foto                   

Het feest kan beginnen!! Nog een kleine twee weken en het is zover! Na jaren van afwezigheid weer een heus dorpsfeest. Alle plannen die het afgelopen jaar zijn gemaakt komen samen op 8, 9 en 10 juli. Wij hopen dat de weergoden ons een beetje gunstig gezind zijn, maar maken er hoe dan ook een gezellig feest van. Hieronder per onderdeel de laatste nieuwtjes of informatie om rekening mee te houden! Intekenen op de lijst                                                                  -    -                 Opgeven voor de activiteiten voor 07 juli!                                               fjouwerdoarpendorpsfeest@hotmail.com        -                    De quiz                                                              Voorbereiding?!                                           Thema                                  -                  Ons thema is VRIJ!                              Spelletjes en hindernis-waterparcours                                                                                                       -                                                                                        -                                                                                  Kaatsen                                                       

Rode draad…                                                              - Gasten uit andere dorpen                   vrij                         -                                   -          Versiering                                                           Vacaturebank                                                           Kun je ons een klus uit handen nemen? Laat het ons weten via fjouwerdoarpendorpsfeest@hotmail.com Heb je tijdens de dorpsfeesten een mooie foto of grappige video gemaakt? Je kunt iedereen laten meegenieten door je foto’s en video’s te delen via my-album. Maak eerst zelf een account aan en ga daarna naar: https://myalbum.com/album/XLJcbVVNtuwazm Je kunt daarna jouw foto’s of video’s toevoegen Instructiemoment voor alle vrijwilligers  4 en 5 juli geven wij om 19:30 uur                                           Kom naar het sportveld! Zorg dat je “vrij” bent op 8, 9 en 10 juli! Geef je op kom zo vaak mogelijk en dompel jezelf helemaal onder in het feest! De Romte wint de duurzaamheidsprijs voor een beter schoolplein!    Wat een leerzame dag! De jury loopt rond, zij stellen vragen en bekijken alles wat er meegenomen is goed. Onze drie J’s - Judith, Joris en Jurre - doen het super! Jurre komt op Tiktok, Joris op Omrop Fryslân… Daarna de prijsuitreiking, we zijn benieuwd!                                                      -                       -                                                                                                                               

De Jaarsma’s bliuwe yn Lytsewierrum!   Yn de goed 40 jier dy’t ik hjir yn de omkriten omtoarkje haw ik it neffens my noch net earder meimakke. In nij hûs bouwe yn de beboude kom fan Lytsewierrum. Dat komt fansels ek mei trochdat Lytsewierrum oanmurken is as beskerme doarpsgesicht. Wat earne oars sûnder fergunning bout wurde mei, mei dêr perfoarst net.                                       -              Jaarsma’s = Lytsewierrum                                                                                                                                                                                                              Tûkelteammen                                                                                                                                                                                                                                                                                             Foarutsicht Wêr ha jimme aanst it measte nocht oan?                                                                                                                  -                                                         En aanst altyd it sicht op ’e pleats dêr’t Thijs en Hinke dan wenje. Kinst dat wat loslitte Jaap?                                                 Ik winskje jimme in protte wen-nocht ta!             

Nijs fan keatsferiening Itens e.o. De kop is d’r ôf! De earste ballen boppe, kwea en foar binne slein. Neat moaiers as in baltsje slaan op it keatsfjild. Prachtich om te sjen dat ek de jeugd wer mei in protte wille op it fjild stiet.                                                                                                                                                                                              De winners:                                                                             Ta ein fan beslút woene wy it jubileum noch efkes oankaarte. 11 septimber sille wy fiere dat de keatsferiening 100 jier bestiet! Fansels wolle wy hjir wat bysûnders fan meitsje. Hast do no ek wat bysûnders op ús keatsfjild meimakke of hast do noch âlde foto's, âlde listen of sels in stik út in krante of wolst do in ferhaal mei ús diele omdatsto bygelyks in part fan it bestjoer wiedest? Stjoer dit nei kf-itens@live.nl Oant op it keatsfjild, Hinke, Marijke, Sippy, Wybren, Laura Margje en Jurjen 

Bewoonster en haar hobby; Anja doet puppytraining van blindengeleide en/of hulphonden Is het een leuke hobby? Is het de liefde voor honden. Of is het meer? Anja Postmus uit Lytsewierrum vertelt met passie over haar bijzondere hobby en natuurlijk over haar leven en werken. Een vrouw, die niet zo nodig overal aan mee hoeft te doen, maar zeer sociaal bewogen is.                                                      Anja                                                                                                                                                                                                                                            Zorg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hoe kom je nou aan deze ‘hobby’?                                                                                                            Pup                                                                

                                                                                                                                                                                                                      Lukt het trainen altijd?                                                                        –   –                                                                                                                            Heb je geen moeite met afscheid nemen na een jaar?                                                                                                                                         Waarom doe je dit? Het is elke keer weer een heel intensief traject dat je met zo’n pup ingaat.                                                                Dankjewel voor dit mooie verhaal en een kijkje in jouw leven.                                                          -       

Van de gemeente SWF: Doe mee met Ynwenners oan it Wurd                                                             Easterein iepent digitaal doarpsargyf                                                        -      -               

Uit de bestuurskamer van Dorpsbelang                                                                          We mogen weer!                                                                         drie kersverse bestuursleden                                           Algemene jaarvergadering     dorpsfeest                                                    straatverlichting                                        AED’s                                                                                  kleedruimtes                                   dorpsvisie                                                                              



Adverteerder in beeld: BSR Maatwerk – Bartle – Steven – Remco   Drie jongens met een passie voor houtbouw. Zij zijn een perfect team om uw tuinverblijf te ontwerpen en realiseren. Het zijn 3 jonge en enthousiaste ondernemers, die van hun hobby én hun studie hun werk maken. Het zijn vrien          -                                                                                                                                                                           Maatwerk                                         Kwaliteit en service                                    Snelheid    -                               Prijs               Kennis                                                                                                                                                                                               Dus zoek je een enthousiaste en kundige partij, die op korte termijn beschikbaar is? Bel dan eens met de mannen van BSR Maatwerk, bijvoorbeeld met Bartle: 06 44573935     

Jan en Agatha en de dorpsfeesten   Ze wonen op een van de mooiste plekjes van Itens. En dat doen ze al sinds 1975! Jan en Agatha Flier hebben al heel wat dorpsfeesten meegemaakt en daar heel actief aan meegedaan. En omdat we in deze jubileumeditie van onze Diggelfjoer juist aandacht geven aan het feest, is dat een goed moment om met hen herinneringen op te halen.                                                                                                                                                              -                                                de geschiedenis van Jan en Agatha.                                                                                    Jan                                                                                                                                                     Agatha                                                                                                               Hoe gaat het nu met jullie?                                                                                                                                                                                     Zo kwamen jullie in de feestcommissie terecht?                                                - -  -      -                                                                                                   joker                                kinderspelen                           

                                 samenstelling van de feestcommissie                                                                                                                                                                                   tent ingewaaid                                                                Vinden jullie het jammer dat het nu anders is?                                                                                                                                              Wat vinden jullie van de huidige feestcommissie?               Dus applaus voor de feestcommissie en de initiatiefnemers. Dat geeft een goeie beweging in onze dorpen. Laten we ervoor zorgen dat iedereen er een mooi feest van wil maken!” Afscheid groep 8!    Sybren                                                           Sander                                                                                                                          Jurre                                                                Marijn                                                                     

Ekskurzje Fûgelwacht en Iepen kafee    Wat wie 27 maaie in bjusterbaarlike moaie dei, it skoallereiskegefoel fan eartiids kaam by my boppen. In bûnt selsskip hie har sammele by “de Lytse Fjouwere”, Berend dy’t alle nammen opneamde, hé we misse noch in pear, belje en ja hear, elkenien presint! Wa by wa yn’e auto? en doe op wei nei it Skriezelân fan Murk Nijdam yn de Súdhoeke, tichtby Wommels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wat fijn dat dit no allegearre wer kin en wat meie we wiis wêze mei minsken yn en bûten ús doarpen dy’t harren foar al dizze ferskillende dingen ynsette!! Mienskipshûs De Fermanje, Tjserkepaad en de Martinitsjerke    Wy ha de Fermanje iepen foar Tsjerkepaad op 2 july, 23 july, 13 aug en 10 septimber.                                                                                                                                                                                    Groot assortiment aan            Harley Davidson motoren                         -  -  -     -    -    - - 

Yn’e kunde komme mei nije ynwenners: Karin en Herre Adema, Sassingawei Hinnaard (achter it klokhûs fan Hinnaard)   No bin ik net sa’n wrâldreizger, mar Hinnaarders tsjinkomme bûten Hinnaard is in keunst. Jo moatte witte, op Hinnaard wenje mar sa’n 40 minsken dy’t harren dochs foaral yn Fryslân befyne. As je dan Hinnaarders tsjinkomme op it sjasjon yn Swolle, dan moatte hja eefkes skeakelje. Hielendal as it ek noch in nijbakken Hinnaarder is.                                                                                  “Bisto net in nije ynwenster op Hinnaard?“.                                                                                                                               “Dan binne jim de romte wol went dus ” sis ik.                                                                                                                                                                                                                           -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      In protte wennocht tawinske! 

1982 Het jaar van onze oorsprong Welke herinneringen hebben deze redactieleden aan dat jaar? Elisabeth                                          -                                 -                                                                                                                  Esther                                  Hans                                                                                                                                                                                                                   -                                                -                                                                                                                                                                                                                                                                            

Watse                                                                                                                            -                                                                  -                                                                                                                                                                                                                                    Dan drinke wy dêr mei-inoar ien op. Moadenijs diel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jimme krije allegearre de groetnis fan Jaap! 

Nieuws uit het dorpshuis    Gebouw                                                                   -   Exploitatie 1e halfjaar 2022                                                                             Aanpassing tarieven                                                        complicatie                                                                                                                                        

Bewoner in beeld: Andries is André bij Omrop Fryslân                                                                                 -----                                                                                                                                                             -        -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

              Hoe fit is regio Wommels? Op dinsdag 4 oktober organiseert Beweegteam Súdwest-Fryslân voor inwoners vanaf 65 jaar uit Wommels e.o. een fittest. Het doel is om mensen van 65+ te verleiden om weer of meer te bewegen. De deelnemers worden getest op verschillende onderdelen als kracht, lenigheid, coördinatie, reactie- en uithoudingsvermogen. Na afloop van de test krijgt men een vrijblijvend advies over welke vormen van bewegen goed bij ze passen en ontvangen ze de folder ‘SWF Beweegt, regio Wommels’. Folder SWF Beweegt | Wommels e.o. In deze folder staat wat er te doen is op het gebied van bewegen vanaf 65+ in Wommels e.o. Maar hebben wij als Beweegteam al het aanbod al in beeld? De huidige folder kunt u terugvinden op onze website: https://beweegteamsudwestfryslan.nl/swfbeweegt/. Maar is niet meer up-to-date. Heeft u nog aanbod wat er niet tussen staat? Of klopt een aantal gegevens niet? Wij horen het graag. U kunt hiervoor een formulier invullen op dezelfde website-pagina. Wilt u dit vóór 1 juli doen? Dan nemen wij alle gegevens nog mee in een nieuwe folder. Hulp fittest Voor het begeleiden van de testonderdelen van deze fittest hebben we ook een aantal vrijwilligers nodig. Lijkt het u leuk om mee te helpen of weet u mensen die willen helpen? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen met buurtsportcoach Dorien van Steen, dorien@sportfryslan.nl of bellen naar 06-23930638. De fittest vindt plaats in Sportcentrum Akkermans en de verwachte tijd van de fittest is van 9.30 – 13.30 uur. 

Swit & Sit Rin 28 mei 2022: Machtich Moai! Machtich Moai! Dat binne de twa wurden dy’t foar ús passe by de Swit & Sit Rin dy’t ferrûn is op 28 maaie 2022.             feest                                                      -                                             -                                                                        MACHTICH MOAI!                                          -                                                                                   Uitslagen Swit & Sit-Rin 2022                                                                                               -                                                                                                                                                -  -                                                            Sportieve groet van het Swit & Sit – team 

                                  

Nieuws van S.B.S. ‘De Romte’.   - In de vorige editie van Diggelfjoer heeft u kunnen lezen dat we bezig waren met het schoolbrede thema ‘de duurzame supermarkt’. Dat was erg interessant en de kinderen zijn zich erg bewust van wat goed is voor het milieu en hoe (in dit geval) de supermarkt duurzaam(er) bezig kan zijn.                                                                                                                                                        - gymmen                                                                             Meester- en Juffendag                                                                                              herdenken en beleven      -                                                                                               duurzaamheid                                 -                                                                                                                                                  sportdag           ouderavond                                    - - -                  --            Wilt u eens een kijkje nemen op onze school: u bent van harte welkom. Voor nu een fijne zomer gewenst! 



                                                             Altijd kleinere hoeveelheden mogelijk! Voor alles geldt: voor donderdag besteld = in het weekend in huis!     - - - - LANGSKOMEN KAN NATUURLIJK OOK! BEL/APP HOFSTRA - 06-205 62 566 Buorren 2 - LYTSEWIERRUM 

           -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication