18

… er weer voor te gaan: Volgend jaar is er opnieuw een dorpsfeest!!! Regina heeft aangegeven dat zij er voor kiest om volgend jaar niet mee te organiseren. Zij heeft met veel plezier 2 jaar in de feestcommissie gezeten, gezien haar drukke privéleven kiest zij ervoor om uit de commissie te gaan. Regina reuze bedankt voor je enthousiasme en inzet!! De rest van de feestcommissie zal er het komende jaar opnieuw voor gaan! Leuk om te vertellen is, dat twee dorpsgenoten zich spontaan bij de feestcommissie hebben gemeld met de vraag of zij in de commissie mogen. Als eerste heten wij Jorrit van der Velde van harte welkom in de feestcommissie, wij zijn erg blij met wat verjonging in ons team en vinden het fijn dat Jorrit zich heeft aangemeld en er zin in heeft!! Het andere nieuwe lid is ons welbekende Elisabeth Abels; zij heeft in 2022 in de feestcommissie gezeten. Dit jaar is zij er weer bij, wij zijn erg blij dat Elisabeth zich heeft aangemeld, zij heeft al veel ervaring en weet wat het inhoudt om in de feestcommissie te zitten. Even voorstellen Goeie, ik bin Jorrit van der Velde! (dy mei de krullen ☺) Ik bin 18 jier âld en studearje technische bedriuwskunde op de NHL Stenden yn Ljouwert. Ik ha der in hiel soad sin yn om mei de oare kommisjeleden de feesten fan 2024 te organisearen. Ik hoopje der in soad fan te learen en dat wy prachtige feesten del sette. Hoi! Myn namme is Elisabeth Wat hiene wy in prachtich doarpsfeest ôfrûne simmer! En wat ha ik der fan genietsje kinnen, omdat ik net yn de organisaasje siet. Mar stikem ha ik it dochs wol mist; de kommisjeleden, it regeljen en it grutske gefoel nei ôfrin. Ik ha dan ek net hiel lang neitinke hoecht, doe’t ik wer frege waard om werom te kommen by de organisaasje. Want ik fyn it machtich om sa wer in bydrage te leverjen oan in nij doarpsfeest. Ik hoopje dan ek jimme allegear wer te sjen oar jier july, oant dan! PS: Foar’t wa my noch net kin: ik bin Elisabeth, wenje sûnt 2009 yn Itens oan de Hearedyk 44 mei myn man Reinder en ús 2 jonges Jelmer en Hessel. Mei graach organisearje, toanielspylje en genietsje fan de moaie dingen yn it libben. 18

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication