30

Itenser Rûnte 2023 - 2024; 23e Troch Douwe Willemsma Hjir leit in program dat net om in bepaald tema hinne boud is. Der binne in pear ûnderwerpen om ekoteology hinne. Sytze Ypma hat dêr in hiel nijsgjirrige lêzing oer. Janneke Stegeman giet op dat ûnderwerp fierder yn. Smedes sil it ha oer it byld fan God en eins giet Jan Kroon dêr op yn mei de ideeën dy’t Halik beskreaun hat oer de takomst fan it christendom. As lêste slute wy ôf mei Ruud Bartlema dy’t ús yn byld en lûd meinimt nei Marc Chagall. Hy hat earer ferteld oer Chagall mar komt no mei prachtige bylden fan glês yn lead fan Chagall. 9 novimber - Ruud Bartlema: La Paix (makke troch Chagall) Yn Lotharingen hat Chagall it grutste glês yn lead rút makke It is makke as teken fan fersoening tusken Dútslân en Frankryk. Yn dit wurk is in hiel protte te sjen fan Chagall en hoe’t hy yn it libben stie. Neffens Bartlema sit der in hiel ferhaal achter dat hy fertelle sil. Hy giet ek koart yn op syn libben mar herhellet net wat hy ús de foarige kear ferteld hat. Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Akademie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbé. Tot zijn 62e was hij predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse Mystiek in Amsterdam 30 november - Dr T.(Taede) A. Smedes: Tot God bidden om ons van God te verlossen Volgens de middeleeuwse mysticus meester Eckhart (ca 1260 – ca 1328) moeten we tot God bidden om ons van God te verlossen. Wat kan Eckhart hiermee bedoeld hebben en hoe zou die aanmaning ons vandaag verder kunnen helpen? In mijn lezing wil ik het gelovige denken van meester Eckhart in gesprek brengen met dat van de ongelovige filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001) aan de hand van diens eligieuze essay “Rondom de leegte” .Wil Eckhart misschien zeggen dat we hwt spreken over God volledig achter ons moeten laten? Zo ja, kan dat? Of raken we met zwijgen over God toch iets heel essentieels kwijt – en zo ja, wat dan? Of betekent het loslaten van godsbeelden dat we juist niet met lege handen ‘rondom de leegte’ staan?. Smedes is godsdienstfilosoof, theoloog enpublicist jier 30

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication