4

Agenda Inhoud van deze Diggelfjoer 3 Van de redactie Yn petear mei de nije koster Jannie Schotanus Kerst met Sander Metz en Adri de Boer Nieuws van SBS De Romte Bericht van het Kwisteam Probeerpas van Thys en Lisa Iepen kafee Hallo … een vraag van Sanne, Else en Ids Filmclub doet het anders Fjouwer Doarpen Docht - Programma Pippi’s Kinderopvang Van de feestcommissie Nijs fan toanielferiening ‘Nim it sa ‘t is’ In jûntsje oan de stamtafel by ‘De Kromme Keu’ Nieuws van Dorpsbelang Boekvragen van Ids Bronwasser slachtemarathon Itenser Rûnte Op sikebesite by Sjoerd Boonstra De bewoners en hun verhaal - Peter en Teresa Griepprik Geheugensteun Kroechferhalen - Wedden dat …? Kolofon Doarpskrante sûnt 1982 foar Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Ferskynt rûn 1 jannewaris, 1 maart, 1 maaie, 1 july, 1 septimber, 1 novimber Kopij stjoere nei diggeloer@live.nl foar de 10e fan 'e foarige moanne; ek foar famyljeberjochten en alle fragen en kommentaar Redaksje Elisabeth - Esther - Watse - Hans Abonneminten foar âld ynwenners ensfh.: € 19,80 it jier. Adfertinsjes: 5 x swart-wyt + 1 x kleur: 55,00 6 x kleur: 1/4 pagina - 1/2 pagina - 1/1 pagina - € € € 103,00 199,00 € € € 72,00 134,00 242,00 De tariven wurde alle jierren yndeksjearre mei de CBS-priisindeks Frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld en kinne jo oermeitsje nei: Bankrekken Dorpsbelang / Diggeloer: IBAN NL 33 RABO 0349 5031 68 ûnder fermelding fan: Donaasje Diggeloer Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”: dorpsbelang@de4doarpen.nl 4 5 6 8 10 12 13 14 14 15 16 16 17 19 23 28 29 29 30 31 33 41 43 45

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication