15

Onderwijs Missie Atlant biedt, met als basis de christelijke normen en waarden, motiverend en explorerend basisonderwijs verbonden met de ander en de omgeving. Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten inzetten en ontwikkelen. We leveren een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld door: • Respect, alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen. • Solidariteit, zorg hebben voor elkaar en de wereld. • Perspectief, geloof hebben in de toekomst. Visie De zes richtingen (wij staan voor) omvatten elk een aantal kernwaarden die de stichting Atlant als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘kleur’ van onze organisatie als geheel en van ieder school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het confessionele onderwijs centraal. Wij staan voor Wij staan voor Wij staan voor Wij staan voor Wij staan voor Wij staan voor optimale ontplooiingsmogelijkheden samen leren leren gezamenlijke verantwoordelijkheid samen staan we sterk eenduidigheid zonder eenvormigheid een duidelijke rolverdeling Atlant staat garant voor een hoogwaardige onderwijskwaliteit. De kern van het basisonderwijs blijven de vakken Taal en Rekenen. Deze moeten voor ieder kind op niveau zijn. Elke school heeft de opdracht minimaal aan de basiseisen van inspectie te voldoen. De focus heeft het afgelopen jaar gelegen op de ontwikkeling van de woordenschat bij het jonge kind en het begrijpend lezen. Rekenen is op vrijwel alle scholen dik in orde. De meeste scholen hebben dan ook hogere doelen gesteld dan het landelijk gemiddelde. Scholen die in de buurt zitten van de minimumeis van de inspectie hebben een gericht plan van aanpak. Voor de brede talentontwikkeling wordt steeds meer een geïntegreerd aanbod gegeven m.n. op het gebied van Wereld Oriëntatie. ICT is steeds meer een vaste waarde in het onderwijs geworden. Net als in 2016 is ook in 2017 weer fors geïnvesteerd in apparatuur. Werd er in 2015 nog een tekort aan digiborden en chromebooks ervaren; inmiddels is dat aardig op orde. 2018 zal vooral in het teken staan van het aanpassen van de netwerken op de toekomst. Zowel qua privacy-wetgeving als hoogwaardige en snelle verbindingen. Wetenschap en Technologie wordt steeds verder doorontwikkeld, met name in de samenwerking met Tatasteel. Veel kinderen krijgen op de eigen school of in de lokalen van Tatasteel onderzoekend en ontdekkend leren waarbij nieuwsgierigheid en verwondering belangrijk zijn. Het streven is om dit aanbod goed zichtbaar te maken op alle scholen en het daar vervolgens te gaan implementeren. In 2018 gaat op 4 scholen daadwerkelijk gesleuteld worden aan karts, dit in het kader van het Edukartprogramma. Elke school heeft vanuit het kader Passend Onderwijs een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Alle scholen hebben een meer of mindere mate bijgesteld schoolondersteuningsprofiel geschreven. De middelen van passend onderwijs worden steeds herkenbaarder ingezet. Het werken met ondersteuningsteams gaat steeds efficiënter. Hierdoor hoeven leerlingen steeds minder lang te wachten op ondersteuning die zij nodig hebben. 16 | Atlant Basisonderwijs

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication