31

Financiën ATLANT is financieel in control en zet middelen in voor doelbewust beleid P & C cyclus Interne risicobeheersings- en controlesysteem Binnen Atlant Basisonderwijs worden, naast de begroting en het jaarverslag, tussentijdse rapportages opgesteld en besproken. Concent stelt de rapportages op. Deze worden besproken met de CvB en de controller. Naast deze rapportages wordt er een jaarlijkse risicoanalyse gemaakt, en wordt apart in de begroting een hoofdstuk gewijd aan de risico’s. Schooldirecties hebben de verantwoordelijkheid om binnen hun budgetten te manoeuvreren. De uitputting van de budgetten is te volgen via het informatiesysteem van Concent. De liquiditeit voor het komende jaar / jaren wordt gepland via de liquiditeitsbegroting. In 2017 is het beleid doorgezet dat verschillende personen/commissies zich, naast de normale financiële workflow, bezig hielden met de financiën; CvB, auditcommissie van de RvT, extern controller, financiële commissie (directie basisschool en administratief medewerker bureau), financieel adviseur Concent. Proces van de meerjarenbegroting 2017 – 2020 Beleidsmatig zijn de jaarplannen en het strategisch beleid als basis gebruikt voor het opstellen van de begroting. De personele lasten zijn voor een groot gedeelte een uitvloeisel van het vastgestelde bestuursformatieplan. De schooldirecties hebben in samenspraak met Concent, controller en CvB de schoolbegroting opgesteld. Met de begroting 2017 is er per school ook een meerjarenbegroting 2017 – 2020. De jaarlijkse evaluatie van de begroting heeft tot gevolg gehad dat er voor het begrotingsproces 2018 – 2021 weinig aanpassingen zijn gedaan. De rol van Concent bleef hetzelfde, en is veel meer gaan zitten op het ontwikkelen van het ‘technische’ begrotingsmodel en te dienen als kritische vraagbaak bij de gemaakte keuzes. 32 | Atlant Basisonderwijs

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication