32

Samenvatting staat van baten en lasten in meerjarenperspectief Onderstaande de samenvatting van de staat van baten en lasten over de komende jaren. Hierin is 2017 de werkelijkheid, de jaren 2018 – 2021 komen overeen met de opgestelde meerjarenbegroting. In dzd € 3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.3 Overige baten Totale baten 4.1 Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingskosten 4.4 Overige instellingslasten Totale lasten 11.437 439 1.109 987 13.973 11.895 474 1.054 877 14.300 11.880 490 1.054 859 14.282 12.024 496 1.054 859 14.433 11.991 477 1.054 859 14.380 13.516 66 256 13.838 13.722 73 259 14.054 13.900 73 241 14.214 14.083 73 227 14.383 14.184 73 227 14.484 Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten 30 30 30 30 30 Resultaat -105 -216 -38 -19 134 Toelichting op te verwachten ontwikkelingen - financiën Het resultaat voor de komende jaren is bewust negatief begroot. Atlant gaat de komende jaren reserves inzetten. De baten laten de komende jaren een stabiele trend zien van rond de € 14 miljoen. Deze stabiele trend komt vooral door de verwachte stabiliteit in het leerlingaantal. Ook de personele lasten zijn de komende jaren relatief stabiel. In 2018 zijn deze lasten licht hoger door onderwijskundige innovaties vertaald in extra personele lasten. Doordat Atlant Basisonderwijs de komende jaren meer investeert, gaan de afschrijvingen omhoog. Jaarverslag | 2017 | 33

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication